Tillbaka

Från information till delaktighet

28.1.2020

Senaste lördag hade jag möjligheten att lyssna på en paneldiskussion som behandlade Dagisbarometern 2019. I Dagisbarometern har nästan 10 000 föräldrar till dagisbarn gett sina åsikter angående delaktighet och samarbetet mellan hemmet och daghemmet. I panelen lyfte olika experter fram sina tankar och åsikter om det som föräldrarna hade svarat. Jag ska nu ta fasta på några saker som kom upp i diskussionen.

För det första är det bra att påminnas om att vi faktiskt har bra daghem i Finland och att föräldrarna är överlag nöjda med daghemmet. I panelen satt en pappa som komprimerade det här genom att säga ungefär så här: “Det finns få tjänster som jag är lika nöjd med som dagis”. När man läser hur föräldrarna i barometern svarat, så verkar en hel del instämma i det. Bland de saker föräldrarna var mest nöjda med var daghemmets läge, personalens kompetens och verksamhetens mångsidighet.

Däremot genomförs inte föräldrars möjlighet att delta i daghemmets verksamhet särskilt väl. Föräldrarna kanske blir tillfrågade olika saker, men sedan är det otydligt vad det leder till. Förstås är familjerna och föräldrarna olika och därav är också förväntningarna på delaktighet olika. Alla har inte möjlighet eller intresse att vara med på allt möjligt som ordnas via dagis, men det gäller också för dagis att vara lyhörd för den förälder som vill. En panelist lyfte fram att vi borde gå från en frågande kultur till en mer lyssnande kultur.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen tyckte att vi borde bli bättre på att förstå dagisets potential att stödja familjers välmående och relationer. Det betyder inte att dagiset utöver det viktiga uppdrag de redan har, ska ha rollen som familjerådgivning, men det kan vara bra att se dagis som en plattform för välmående och gemenskap för familjer. I barometern kom det fram att över en femtedel av föräldrarna inte upplevde sig ha ett tillräckligt stödnätverk i vardagen. I diskussionen lyftes även fram att flera föräldrar inte alls kände någon annan förälder i barnets dagis. Bland de som hade barn i svenskspråkiga daghem svarade 27% att de inte kände någon annan förälder. Det här är något som dagis tillsammans med föräldrarna kunde ta tag i.

Resultaten i dagisbarometern kan läsas här.

Linda Björkgård