Medlemskap och förmåner

Förbundet Hem och Skola i Finland rf erbjuder medlemsföreningarna följande förmåner:

Tidningen Hem och Skola

Hem och Skola är en informations- och debattidning, som innehåller aktuellt inom skolvärlden. Tidningen utkommer fyra gånger i året. Den distribueras till skolan för utdelning med elevpost.

Egen webbplats gratis

Föreningarna kan gratis öppna en egen webbplats i Hem och Skola-portalen. Bilden uppe på sidan kan väljas från vår färdiga bildbank eller från en egen bild. Bilden skall vara 960*290 pixlar.

Brev till föreningarna

HoS-kansliet sänder ca fyra brev per år till medlemsföreningarna. Breven sänds till föreningens ordförande per e-post. Breven hittas också här.

Föreläsare

Förbundets föreläsare talar vid föräldramöten kring olika teman. Ifall er förening anlitar en av våra föreläsare så nämn i inbjudan att föreningen arrangerar föreläsningen i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

Kurser och seminarier

Förbundet ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen. Se evenemangskalendern.

Rösträtt

Medlemsföreningarna kallas årligen till årsmöte:
Årsmötet hålls inom april och behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt verksamhetsplan och budget, medlemsavgiftens storlek för pågående år. Val av ordförande och styrelse hålls också på årsmötet.

Motions- och förslagsrätt

Förening har rätt att sända in motioner som behandlas på årsmötet. Medlemsföreningarna föreslår kandidater till posten som ordförande och styrelsemedlem.

Stipendier och bokpaket (samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd)

Förbundet har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring lägerskolstipendier och bokpaket. Föreningarna och de skolor de verkar i informeras om aktuella ansökningstider. Du kan läsa mera om lägerskolstipendier här och bokpaket här.

Försäkringar

Förbundet har en gruppansvarsförsäkring för medlemsföreningarna i Fennia Skadeförsäkring. Notera att föreningarna själva står för självriskandelen vid eventuella skadeersättningar. Tyvärr omfattas inte dagisföreningarna av försäkringen.

Ibland kan en person som arbetar i föreningens regi agera slarvigt och föreningen kan bli ansvarig för skador som är en följd av detta. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som i föreningsverksamheten orsakas någon annan. För att försäkringen ska ersätta skadan krävs det att föreningen är ersättningsskyldig enligt gällande rätt. Det betyder att skadan är en följd av vållande, det vill säga av att du av oaktsamhet underlåtit att göra någonting som du borde ha gjort eller att du agerat oförsiktigt, som lett till skada.

Försäkringen omfattar jippon, läger, resor, kurser, mindre tävlingar och övriga evenemang som hör till medlemsföreningarnas normala verksamhet. Försäkringen ersätter både person- och sakskador upp till 500 000€ (den skadedrabbade står för självrisken vid de fall som försäkringen används).

Alla frågor och ersättningsanspråk för denna gruppansvarsförsäkring går via vår försäkringsmäklare:

Stefan Lönnkvist / Finpremium Oy
tel: 0400 304 191
stefan.lonnkvist@finpremium.fi

Medlemsavgift

Medlemsföreningarna erlägger till förbundet den medlemsavgift som årsmötet fastställt. För år 2020 är den 0,65 euro per i skola inskriven elev/barn i dagis. Ingen avgift uppbärs under det första året.

Ansök om medlemskap

  • Är ni inte ännu medlem i förbundet Hem och Skola, så är det en bra tid nu. Kom med i Hem och Skola-gemenskapen, ansök här