Samarbete med hemmen

Hemmet och skolan har samma målsättning:
Att barnen ska må bra och lära sig i skolan.
Därför är hemmet skolans viktigaste samarbetspart. Ett gott samarbete och en förtroendefull relation mellan föräldrarna och skolan har dessutom en positiv inverkan på elevernas skolgång.

Genom att du som lärare ser på föräldrarna som en resurs öppnar du upp samarbetet till ett partnerskap. Tillsammans jobbar ni för att eleverna ska trivas i skolan, känna sig trygga och lära sig. Föräldrarnas engagemang spelar en stor roll i alla dessa aspekter, men alla föräldrar har inte samma kunskap eller resurser att stödja sitt barn. Därför behövs en fungerande kommunikation och det är du som lärare som ansvarar för att skapa förutsättningarna för den. 

För ett lyckat samarbete förutsätts att skolans personal är aktiv och har personlig kontakt med vårdnadshavarna och att kommunikationen i övrigt är mångsidig.

Läroplanen 2016

Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet.

Läroplanen 2016

Man kan inte ta för givet att föräldrarna har en insyn i skolan, läroplanen och sin roll i barnets lärande.  Därför måste skolan informera föräldrarna om verksamhetens innehåll och målsättningar, om arbetsmetoder och förväntningar. Föräldrarna måste också få veta var de kan hitta olika sorters information och vem de ska kontakta med frågor.

Allra viktigast är ändå att informera föräldrarna om vilken viktig roll de har i sitt barns lärande och skolgång och hur de bäst kan stödja sitt barn.
Vi har skapat material som kan delas ut och diskuteras med föräldrarna. Det ena materialet handlar om skolstarten och det andra om övergången till högstadiet.

Powerpoint presentation till broschyrerna för föräldramöten

Vi har skapat en powerpoint-presentation som kan användas i samband med föräldramöten. Presentationen kan omarbetas efter behov.