Samtal om lärande

Samtal om lärande är en viktig del i samarbetet mellan hemmet och skolan. Samtalet gör föräldrarna delaktiga i barnets lärande och skolgång. Målet är att tillsammans med föräldrarna stödja elevens lärande.

Det här säger läroplanen om samtal och bedömning

 • Gemensamma samtal mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ökar det ömsesidiga förtroendet och förmedlar information om elevens situation.
 • Syftet med bedömningen är att handleda och sporra eleven i studierna. 
 • Bedömningen ska vara mångsidig och uppmuntrande.
 • Läraren ska se till att eleverna känner till målen och bedömningsgrunderna.


Att tänka på i kollegiet

 • Har vi en gemensam modell för samtalen?
 • Hur stöder och förbereder vi (nya) lärare inför samtalen?
 • Vilka förutsättningar finns det för ett lyckat samtal?
  • Är klockslagen vi erbjuder sådana att alla föräldrar har möjlighet att delta?
  • Hur lång tid erbjuder vi för varje samtal?
  • Hur bemöter vi föräldrar som inte talar skolans språk?
 • Hur informerar vi föräldrarna om samtalets syfte? Hur kan föräldrarna förbereda sig?
 • Hur får eleven förbereda sig för sitt samtal?
 • Hur ska eleven och föräldrarna känna sig efter samtalet?
 • Hur utvärderar vi hur eleverna och föräldrarna upplever samtalen?

I den här handboken kan du läsa om vad som är viktigt att beakta för ett lyckat samtal.