Samarbete med hemmen

Att samarbeta eller samverka betyder att handla utifrån ett gemensamt syfte.

Syftet med föräldrasamverkan inom småbarnspedagogiken är att tillsammans stödja barnets trygghet och utveckling på daghemmet.

Samarbetet ska vara ömsesidigt och av personalen förutsätts initiativtagande och aktivitet.

Planen för småbarnspedagogik

Barnen ska inte vara de vuxnas budbärare. Föräldrar och personal måste kommunicera direkt med varandra. Genom kommunikationen utbyter föräldrar och personal information om barnet som hjälper till att skapa en helhetsbild över barnet situation. Denna helhetsbild är viktig för det fortsatta jobbet med barnets utveckling och trivsel på dagis.

Personalen måste förklara syftet med samarbetet för föräldrarna och uttala förväntningar om att föräldrarna ska engagera sig och visa intresse för sitt barns dagisvardag.

Grunden för ett fungerande samarbete

Den viktigaste grundstenen för ett fungerande samarbete mellan föräldrar och personal på dagis är tillit. Finns det en tillitsfull relation och respekt mellan parterna underlättar det att våga prova på olika sätt att utveckla samarbete. 

En förtroendefull atmosfär skapar förutsättningar för samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen också i utmanande situationer, till exempel då det finns anledning till oro om barnets välbefinnande.

Planen för småbarnspedagogik

En annan viktig grundsten är information. Föräldrar behöver information om sitt barn, men också om den pedagogiska verksamheten, dess mål och innehåll. Personalen behöver information om barnet ur föräldrarnas synvinkel. Det behövs tillit, öppenhet, intresse och nyfikenhet och för att kunna utbyta information om barnet.

För ett fungerande samarbete behövs också professionalitet. När föräldrarna görs delaktiga i småbarnspedagogiken är det personalen som markerar vad som är personalens ansvar och vad som är föräldrarna. För att föräldrarna ska ha en möjlighet att påverka måste de ha kunskap om det de kan påverka, men också om det de inte kan påverka.

Samarbete mellan hem och förskola kan underlättas av att pedagogens yrkesroll och föräldrarnas föräldraroll är tydliga och utgår från en tydlig ansvarsfördelning.

Sandberg & Vuorinen – Hem och förskola, samverkan i förändring

Powerpoint presentation till broschyren för föräldramöten

Vi har skapat en powerpoint-presentation som kan användas i samband med föräldramöten. Presentationen kan omarbetas efter behov.