Tillbaka

Attityden spelar en roll

3.6 2019

Eleverna har fått sina betyg och äntligen är sommarlovet här! Under de senaste veckorna har man kunnat läsa om vem som fått de bästa vitsorden och vilka skolor som har rankats bäst. Tyvärr finns det ändå alltid de elever som aldrig får någon utmärkelse för god skolframgång. I sociala media stötte jag på ett inlägg från en speciallärare som lydde ungefär såhär:

”Idag får de stipendier som har ett medeltal på 9,5 eller ditåt. I mina tankar ger jag stipendium åt de ungdomar som lyckats få ner frånvarotimmarna från 250 till 50, som höjde sitt medeltal från 5,6 till 6,8, eller som började göra läxor för första gången på sju år”.

Familjernas syn på stöd för barn med ADHD

I inlägget ovan visade läraren verkligen på förmåga att se styrkorna hos sina elever och en uppmuntrande inställning. Nyligen hörde jag Heidi Harju-Luukkainen berätta om sin och Erja Sandbergs studie om familjer med barn som har diagnosen ADHD. I studien framkom det att lärarens inställning spelar en viktig roll i hurdant stöd barnet får i skolan. Förutom inställningen var det också viktigt att läraren hade kunskap och intresse att veta mer om barnet och dess funktionsnedsättning.

För att skapa en insikt i barnets behov är samarbete med föräldrarna viktigt. De fall där familjerna var nöjda med stödet från skolan, präglades av aktivt samarbete mellan hemmet och skolan. Familjerna fick information om hur det gick för eleven i skolan och beslut angående elevens undervisning gjordes i samarbete med hemmet. Läraren och föräldrarna höll regelbundet kontakt, för att gå igenom aktuella händelser och ställa upp spelregler för kommande vecka. Föräldrarna hade mycket kunskap om barnet i olika omgivningar och önskade att det också skulle beaktas i undervisningen.

De fall där familjerna var nöjda med stödet från skolan, präglades av aktivt samarbete mellan hemmet och skolan

Tidigare studier visar att endast 51% av familjerna med barn med ADHD, upplever att barnet får tillräckliga stödåtgärder i skolan. I vår skola understryks att eleven ska få stöd i skolan genast då man märker att eleven har svårigheter med inlärningen eller funktionsförmågan. Ofta kan man se tecken på ADHD redan i den tidiga barndomen och för att redan vid skolstarten kunna ge ändamålsenliga stödåtgärder, är det viktigt att föräldrarna är med på noterna. Jag hoppas att denna studie ska få en bred spridning såväl i skolvärlden som bland föräldrar, för att påminna om betydelsen av gott samarbete.

//Linda