Avgifter i skolan

Njuggheten och brist på resurser är ett ofta upplevt problem inom skolan eller övrig offentlig sektor. För att råda bot på penningbrist ställs föräldrar ibland frågan om de kan bidra ekonomiskt till skolans verksamhet. Ibland har det uppstått en praxis som fått uttryck i en förväntan att föräldrar bidrar ekonomiskt till utflykter, resor, sportdagar eller annat som ordnas i skolans regi. Det har helt enkelt uppstått traditioner som inte är förenliga med lagen.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor (12.11 2019). Det som står skrivet i skolans arbetsplan och ingår i skolans verksamhet får inte vara avgiftsbelagt för enskilda elever eller för elevens föräldrar.

Föräldraföreningens roll

För varje föräldraförening gäller det att noggrant fundera på föreningens syfte och slå vakt om att föräldraföreningen inte blir en instans som samlar in pengar för skolans läroplansenliga verksamhet. Föräldraföreningars primära syfte är att verka för immateriella värden och för samverkan mellan elever, lärare och föräldrar.

Hem och Skola: Vad är okej?

Alla insamlingar, både på klassnivå och föreningsnivå, skall vara frivilliga för elever och deras föräldrar. Ifall man samlar in pengar för ett gemensamt ändamål är det viktigt att tänka på att det går till en gemensam pott, inte till “mitt barn”. Pengarna används för alla barn oberoende om deras föräldrar varit med och samlat in pengar eller inte. Pengarna får inte öronmärkas för en viss elev. Det här gäller också aktiviteter som klassföräldrarna koordinerar som t.ex. insamlingen av medel för en lägerskola.

En föräldraförening kan välja att gå in och stödja en lägerskola eller en annan utfärd eller skolaktivetet. Föreningens styrelse tar själv ställning till vad den vill stödja.

Hem och Skola: Vad är inte okej?

Det är inte rätt att en föräldraförening går in och kompenserar kommunens bristfälliga finansiering av skolans verksamhet. Här gäller det för föräldraföreningar att noggrant fundera på hur och vad man väljer att bidra med.

Exempel på sådant som en föräldraförening INTE skall stå för, utan som skall bekostas av kommunens budget:

  • Skolmaterial, böcker, pysselmaterial
  • Elektronik och programlicenser
  • Musikinstrument och noter
  • Gymnastikundervisningen, simundervisningen och införskaffning av idrottsredskap
  • Material för specialundervisningen, skärmar, hörselskydd
  • Delfinansiera personalkostnader
  • Bekosta fastigheter som t.ex. omklädningsrum för skrinningen

Att komma ihåg

Det är viktigt att ingen förälder försätts i en pressad situation gällande inbetalningar till klasskassan eller föräldraföreningen. Det är viktigt att enskilda föräldrar eller föräldraföreningen inte tar sig an rollen att indriva extra avgifter för den grundläggande utbildningen.