Våra finansiärer

Vi är en allmännyttig förening och vårt mål är att använda alla pengar vi får till vår verksamhet och därmed nå nollresultat under räkenskapsåret. Vissa år gör vi underskott och andra år överskott.

Eftersom vi så gott som helt saknar eget kapital är vi beroende av våra finansiärer. Våra verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader har under de senaste åren rört sig kring 600 000 – 700 000 euro per år. Den största kostnadsposten är personalkostnaderna, som utgör kring 60 procent av alla kostnader. Vår tidning Hem och Skola med en upplaga på ca 38 000 exemplar är vår dyraste enskilda produkt.

Våra finansieringskällor
Vår största finansiär är STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral), som vi för tillfället får kring 60 procent av våra intäkter från. STEA finansierar år 2024 vår allmänna verksamhet med 344 560 euro samt vårt projekt Föräldramentor med 141 000 euro. Övriga offentliga finansiärer som beviljar oss mindre bidrag är Utbildningsstyrelsen (UBS) och Ålands Landskapsregering.

Övriga viktiga finansiärer för vår allmänna verksamhet är Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Tre Smeder. Vi får ett öronmärkt bidrag för vår tidning från Konstsamfundet. Vi ansöker också vid behov om öronmärkta bidrag för enskilda mindre projekt från olika finansiärer.

Våra intäkter
Vi administrerar samarbetet mellan de nordiska föräldraföreningarna och ordnar en gemensam konferens vartannat år. Den finansieras med inbetalningar från de olika organisationerna.

Vår största egna intäkt är annonsförsäljningen till tidningen Hem och Skola. Summan för annonsintäkterna har årligen uppgått till runt 20 000 euro. Intäkterna från medlemsavgifterna från våra föreningar uppgår för närvarande (2022-2023) till runt 30 000 euro. Medlemsavgiften är 0,70 euro per inskriven elev i respektive skola.

Tills vidare har vi inte satsat på att få donationer från privatpersoner och företagssponsorer, men vi hoppas deras betydelse ska växa i framtiden. Här kan du läsa mera om hur man kan stöda oss genom donationer eller testamenten.

I årsberättelsen finns mera information om vår ekonomi och våra finansiärer.