Tillbaka

Föräldrarna är nöjda visar ny dagisundersökning


Dagisbarometern 2019 visar att föräldrar överlag är nöjda med småbarnspedagogiken. Den främsta orsaken till att de är missnöjda handlar om tillgången till personal.

Barometern gjordes som en webbenkät under hösten 2019 som ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola. Undersökningen är den första i sitt slag. Av de 9 932 som svarade hade 86 procent barn på ett finskspråkigt daghem, 12 procent på ett svenskspråkigt och 2 procent i ett språkbadsdaghem.
De föräldrar som besvarade enkäten var på det hela taget mycket nöjda med barnets daghem. Av alla föräldrar gav 45 procent daghemmets verksamhet skolvitsordet 9 och 27 procent skolvitsordet 8.
Sammanlagt 86 procent av alla föräldrar som besvarade enkäten hade fått en plats för sitt barn i ett daghem som de önskat.


Mer info om personalstyrkan
Enligt undersökningen önskar föräldrarna få mer information och handledning i anslutning till daghemsstarten.
Den främsta orsaken till missnöje var otillräcklig tillgång till personal, något som föräldrarna ser i form av brist på vikarier eller hög personalomsättning, samt till exempel som perioder då gruppen inte har en lärare inom småbarnspedagogik.
Föräldrarna önskade också att få öppen information om förändringar i personalstyrkan och om brist på personal.
Fler föräldrar till barn i finskspråkiga daghem, 39 procent, hade diskuterat den lokala planen för småbarnspedagogik på tumanhand med personalen än föräldrar till barn i svenskspråkiga daghem, 25 procent.
Föräldrarna behöver daghemmets stöd för att lära känna andra föräldrar. Enligt undersökningen känner föräldrarna varandra dåligt och cirka en femtedel, 17 procent, av föräldrarna uppger att de inte har ett tillräckligt stödnätverk.
Sammanlagt 30 procent av föräldrarna till barn i finskspråkiga daghem och 61 procent av föräldrarna till barn i svenskspråkiga daghem meddelade att det finns en föräldrakommitté eller -förening i daghemmet.


Tidningen Hem och Skola 1/2020 Malin Wikström, Text