Tillbaka

25.1 Dagisbarometern 2019 - resultaten publiceras

Dagisbarometern 2019 Från information till äkta delaktighet
Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto gjorde tillsammans den första Dagisbarometern någonsin. Undersökningen genomfördes som en webbenkät 10.9–6.10.2019. Föräldrarna till sammanlagt 9 932 barn som går på daghem och är under förskoleåldern besvarade enkäten.


Målet med Dagisbarometern var att bilda en uppfattning om vilka åsikter föräldrar har om småbarnspedagogiken: hur nöjda de är med den, hur väl förtrogna de är med planen för småbarnspedagogik, hur samarbetet mellan hemmet och daghemmet fungerar, hur föräldrarna deltar i daghemmets verksamhet och vilka glädjeämnen och bekymmer som gäller föräldraskapet de har.


Planerna för småbarnspedagogiken är främmande för föräldrarna

Skillnaden mellan den lokala planen och barnets egen plan för småbarnspedagogik var oklar för föräldrarna. Barnets egen plan för småbarnspedagogik var betydligt mer bekant för föräldrarna än den lokala (kommunala) planen för småbarnspedagogik.
Enligt svaren saknade oroväckande många barn en egen plan för småbarnspedagogik (12 % i finskspråkiga daghem, 15 % i svenskspråkiga daghem). I finskspråkiga daghem hade en egen plan för småbarnspedagogik gjorts för något fler barn än i svenskspråkiga daghem (86 % i finskspråkiga daghem, 64 % i svenskspråkiga daghem). Överraskande många av de svarande kunde inte säga om en egen plan för småbarnspedagogik gjorts upp för barnet.

De nya grunderna för planen för småbarnspedagogik trädde i kraft 1.1.2019. Efter detta inleddes arbetet med uppdateringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik i kommunerna. Planerna skulle tas i bruk i augusti 2019. De lokala planerna hade blivit färdiga strax innan enkäten gjordes, vilket innebär att man knappast hunnit behandla dem på höstens föräldrakvällar. Alla barn som gått på daghem i flera år borde dock ha en egen plan för småbarnsfostran.

Terminologin kring planerna för småbarnspedagogik är besvärlig för föräldrarna eftersom termen plan för småbarnspedagogik används i anslutning till planer på olika nivåer. Om terminologin gjordes klarare skulle det vara möjligt att kommunicera om småbarnspedagogiken på ett mer lättbegripligt sätt.


Uppmärksamhet på föräldrarnas delaktighet och föräldrarnas möjligheter att lära känna varandra
Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik ska barnets föräldrar ges möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken för barnet. Enligt enkäten genomförs föräldrarnas möjlighet att delta i daghemmets verksamhet som helhet inte särskilt väl. Av de svarande skulle dock 79 % gärna delta i gemensamma evenemang för barn och föräldrar som ordnas på daghemmet. Därför borde föräldraverksamhetens tyngdpunkt flyttas från anskaffning av medel till åtgärder för att förstärka barnens välbefinnande. Då skulle fler föräldrar bli intresserade av verksamheten.


Föräldrarnas glädjeämnen och bekymmer
De föräldrar som besvarade enkäten var på det hela taget mycket nöjda med barnets daghem. Av alla föräldrar gav 45 % daghemmets verksamhet skolvitsordet 9 och 27 % skolvitsordet 8.
Största delen av barnen till föräldrar som besvarade enkäten (64 %) trivs mycket bra på daghemmet, och 81 % av föräldrarna som besvarade enkäten berättar att de själva har en mycket välfungerande relation med barnet. Totalt 54 % av föräldrarna var inte bekymrade över någon fråga som anknyter till barnets välbefinnande.
Föräldrar till barn i daghemsåldern var oroade bl.a. över den stora omsättningen bland daghemmets personal, över svårigheterna med att sammanpassa arbetet och fritiden, eller över förändringar i familjeformen och deras effekter på vardagen och barnets välbefinnande. Även barnets kompisrelationer, utmaningar i fråga om barnets utveckling och lärande eller växlingar i barnets emotionella liv bekymrade en del av de svarande.


Ytterligare information:

Förbundet Hem och Skola
Micaela Romantschuk
Verksamhetsledare, 050 336 2016, micaela@hemochskola.fi

Katarina Perander-Norrgård
Rådgivare, 040 736 2767, katarina.perander@hemochskola.fi

Suomen Vanhempainliitto
Ulla Siimes
Verksamhetsledare, 040 553 0981, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi
Merja Korhonen
Sakkunnig inom småbarnspedagogik, 044 341 4064, merja.korhonen@vanhempainliitto.fi

TILL DAGISBAROMETERN.