Stadgar

STADGAR FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAND RF

Antagna av Förbundet Hem och Skolas årsmöte 24.4.2021.


1 § Namn
Föreningens namn är Förbundet Hem och Skola i Finland rf, i dessa stadgar kallat Förbundet. Förbundets verksamhetsområde omfattar hela landet och dess hemort är Helsingfors. Förbundets språk är svenska.


2 § Syfte
Förbundets syfte är arbeta för samverkan mellan vårdnadshavare och skola/daghem. Det görs genom att artikulera och representera föräldraopinionen i frågor som berör lärande och fostran. Målsättningen är att verka för en uppväxtmiljö som stöder välmående och lärandet både i hemmet och skolan/daghemmet. Förbundet fungerar som ett forum för de lokala föräldraföreningarna genom att skapa ett nätverk som erbjuder stöd för föreningsverksamhet, information och erfarenhetsutbyte.


3 § Neutralitet
Förbundet är politiskt och religiöst neutralt.


4 § Medlemmar
Till medlem i förbundet antas efter prövning och beslut av Förbundets styrelse sådan registrerad förening eller stiftelse som verkar vid skolor eller daghem i Finland och som arbetar för samma syfte som Förbundet.

Medlemsföreningarna skall betala årlig medlemsavgift till Förbundet.
Avgiften baserar sig på antalet elever eller barn som vid verksamhetsårets början är inskrivna i den skola eller det daghem där medlemsföreningen verkar.
Medlemsavgiften fastställs av Förbundets ordinarie föreningsmöte, här kallat årsmöte.
En medlemsförening som inte har betalat sin medlemsavgift före utgången av mars, efter det år medlemsavgiften uppbärs, eller som på annat sätt motarbetar Förbundets strävanden kan uteslutas ur Förbundet genom ett årsmötesbeslut.
En medlemsförening som önskar utträda ur Förbundet skall skriftligen meddela därom till Förbundets styrelse eller dess ordförande eller låta anmälan därom antecknas i ett förbundsmötesprotokoll. En utträdande förening är skyldig att betala medlemsavgift för det löpande året. En förening vars verksamhet har upphört p.g.a. att skolan/daghemmet stängt kan uteslutas genom styrelsebeslut.


5 § Styrelse
Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och 10-14 medlemmar som väljs av Förbundets årsmöte.
Målsättningen är att det i styrelsen skall sitta representanter från olika skolformer och daghem och från olika delar av landet.


6 § Valbarhet
Valbar till ordförande och styrelsemedlem av Förbundets styrelse är person som hör till en medlemsförening och har barn i den skola eller det daghem där medlemsföreningen verkar. Ordförande och styrelsemedlemmarna skall ha hemort i Finland.


7 § Verksamhetsperiod
Ordförandens verksamhetsperiod, liksom också styrelsemedlems verksamhetsperiod inleds genast efter förrättat val och pågår två år. Ordföranden kan återväljas två (2) gånger. Styrelsemedlem kan återväljas en (1) gång.


8 § Valsätt
Förbundets årsmöte väljer ordförande och styrelsemedlemmar genom majoritetsval. Medlemsföreningarna kan ställa upp kandidater senast två (2) veckor före årsmötet. Kandidater kan även ställas upp vid årsmötet om förslag härom vinner understöd av minst en tiondel (1/10) av rösterna på mötet.


9 § Styrelsekonstituering
Styrelsen väljer inom sig två (2) viceordförande samt utser sekreterare och kassör. Styrelsen anställer tjänstemän och fastställer deras arbetsvillkor. Styrelsen kan tillsätta utskott och kommittéer. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse eller då minst en tredjedel (1/3) av styrelsen önskar det.


10 § Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller någondera viceordföranden samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst.
Styrelsens mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren.


11 § Namntecknare
Förbundets namn tecknas av styrelseordföranden ensam eller någondera av viceordförandena tillsammans med en av styrelsen därtill berättigad tjänsteman. Styrelsen kan berättiga tjänsteman eller annan person att ensam teckna Förbundets namn.


12 § Bokslut
Förbundets redovisnings- och verksamhetsperiod sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsens årsberättelse och bokslut med behövliga handlingar skall en månad före årsmötet överlämnas till Förbundets revisorer. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna en berättelse över förvaltnings- och räkenskapsgranskning.


13 § Förbundsmöte
Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid ordinarie och extra förbundsmöte. Ordinarie förbundsmöte, här kallat årsmöte, sammankallas en gång per år och hålls före utgången av april. Extra förbundsmöte sammankallas om föregående möte beslutar så, om styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av Förbundets röstberättigade medlemmar skriftligt anhåller om det för ett givet ärende.

Vid årsmötet och extra förbundsmöte har varje medlemsförening röster enligt antalet elever/barn för vilka medlemsavgiften har betalats till Förbundet enligt 4 § 2 mom . 0-300 barn ger 2 röster, 301-600 ger 3 röster, 601-900 ger 4 röster osv. Vid ett möte får ingen medlemsförening rösta med mer är en tiondel (1/10) av det sammanlagda antalet röster som är representerade på mötet. Rösträtt har bara de medlemsföreningar som betalt gällande medlemsavgift enligt 4 § 4 mom. En representant för en medlemsförening skall vara medlem av föreningen i fråga och skall visa upp en giltig fullmakt vid mötet.
Möteskallelse skickas till Förbundets alla medlemsföreningar minst fyra (4) veckor före mötet och information om mötet publiceras på förbundets webbsida. Tid, plats och ärenden skall framgå av kallelsen. När styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande med hjälp av datakommunikation möjligt


14 § Röstlängd
Före mötet granskas representanternas fullmakter och uppgörs en röstlängd som skall godkännas på mötet.


15 § Mötesprocedur
Förbundsmöten öppnas av styrelsens ordförande eller någondera av viceordförandena, varefter ordet leds av den som mötet utser till ordförande. Förbundsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, förutom besluten i 19 §. Faller rösterna lika avgör lotten.


16 § Ärenden vid årsmöte
Årsmötet skall behandla följande ärenden 1) styrelsens årsberättelse 2) fastställande av bokslut 3) revisionsberättelse 4) beslut om fastställande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 5) fastställande av verksamhetsplan 6) medlemsavgift 7) ordförandens arvode 8)budget 9) val av ordförande vart annat år 10) val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 11) val av två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant för redovisningsperioden 12) övriga i kallelsen nämnda ärenden.


17 § Förbundsmötesprotokoll
Förbundsmötesprotokoll skall undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren och justeras av två (2) mötesdeltagare som utsetts av mötet.


18 § Gåvor
Förbundet har rätt att motta gåvor, testamenten och understöd.


19 § Stadgeärenden
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de avgivna rösterna vid årsmöte.
Beslut om upplösning av Förbundet skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande förbundsmöten som skall hållas med minst en (1) månads mellanrum.


20 § Tillgångar vid upplösning
Vid upplösning av förbundet skall dess tillgångar överföras till en Förbundet närstående svenskspråkig organisation med rättsförmåga.


21 § Föreningslag
I övrigt tillämpas gällande föreningslag.