Tillbaka

Varierande praxis för mobilanvändning i skolan

Nicke Wulff är rektor i Cygnaeus skola i Åbo

En del skolor har nolltolerans för mobilanvändning på rasterna, medan andra skolor tillåter viss skärmtid. Frågar man föräldrarna är många för ett totalförbud, men telefonerna är inte bara av ondo, säger rektorer.

Många föräldrar är oroliga över att barnen tillbringar för mycket tid vid sina skärmar, visar den senaste Föräldrabarometern. Eftersom barnen tillbringar så mycket tid på skärmen på fritiden, borde mobilanvändningen i skolan begränsas, menar en del föräldrar som deltog i barometern.
Ibland upplever jag kanske att föräldrar vill förbjuda skärmtid i skolan bara för att de inte ska behöva bråka om det hemma, säger Nicke Wulff, rektor i Cygnaeus skola i Åbo.
Cygnaeus skola har precis låtit göra en enkät bland skolans föräldrar om mobilanvändningen i skolan.
Ungefär hälften av våra föräldrar tycker att telefonerna ska vara helt förbjudna under skoltid, och den andra hälften vill tillåta det i någon utsträckning, säger Wulff.
Enkäten gjordes i form av ett enkelt frågeformulär på webben.
Jag upplever att det är svårt att få föräldrar att engagera sig, åtminstone när allt funkar. Stora massmöten på skolan lockar inte, det har vi testat. Vill vi höra föräldrarnas åsikter måste vi istället erbjuda den här typen av engagemang där tröskeln att delta är låg, säger Wulff.
Nu ska skolans ledningsgrupp, lärarna och elevrådet diskutera resultaten.
Sedan får vi se om det blir några ändringar. Det kan hända att vi testar en telefonfri period, men jag tycker att jag också måste lyssna på eleverna. Jag upplever att vi inte kan förbjuda telefonerna enbart för att föräldrarna vill det.
Som reglerna ser ut just nu i Cygnaeus skola är det förbjudet att använda mobiltelefoner inomhus och på lektioner, förutom med lärarens tillstånd. Varannan vecka får årskurserna 4 till 6 använda telefonerna på rasten. Varannan vecka är det mobilfritt.
Det var elevrådet som föreslog den här modellen och det har fungerat helt okej, säger Wulff. Villkoret var att vi lärare inte ska behöva agera telefonpolis, utan att det är en överenskommelse eleverna emellan som de själva övervakar.
Tappar fokus
I Söderkulla skola i Sibbo har man beslutat att elevernas mobiltelefoner ska vara antingen i flygplansläge eller helt avstängda under skoltid.
Vi brukar ta upp frågan om mobilanvändning med föräldrarna på höstens första föräldramöte. Vi berättar vilken skolans rekommendation är och kommer överens med föräldrarna om spelreglerna, berättar rektor Johan Öhberg.
Både elever och föräldrar har rätt att uttala sig om skolans regler, och ibland blir det diskussion om varför det ska vara så här, säger han.
Samtidigt inser föräldrarna att eleverna tappar fokus så fort telefonerna åker fram. Jag tycker inte att vi har haft några svårigheter med att hitta lösningar som både föräldrar och elever kan gå med på.
Spelrasten avskaffades
I Mattlidens skola i Esbo måste mobiltelefonen stanna i väskan, både under lektionerna och under rasterna i årskurserna 1 till 6, säger rektor Laila Andersson.
Vi hade tidigare en spelrast för sjätteklassarna, men plockade bort den efter att föräldrarna önskat det. Särskilt i de lägre årskurserna har föräldrarna varit aktiva i den här frågan, och föräldraföreningen tog upp mobilfrågan till diskussion.
I årskurserna 7 till 9 är principen den att telefonerna inte används på lektionerna, förutom i pedagogiskt syfte, men rastanvändningen begränsas inte.
Enligt Andersson förstår eleverna att det är viktigt att telefonen används på ett klokt sätt.
Jag tycker att mobilerna har börjat hitta sin plats i skolan. Det var mer diskussion om det förr, åtminstone i vår skola. Eleverna är villiga att lämna ifrån sig telefonerna när det behövs, och lärarna har också hittat sätt att använda dem. Det är ett hjälpmedel bland många andra.
Efterlyser strängare regler
Enligt Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska skolan i Karleby är mobilberoende ändå ett problem.
Vi diskuterar mobilanvändning med våra elever, de är medvetna om att telefonerna stör skolarbetet, men förmår inte sätta bort dem.
Tanken är att telefonerna samlas in i början av varje lektion, förutom när de behövs i undervisningen, men det lyckas inte alltid.
Det är ett tag sedan vi gick in för den här praxisen, och vi borde kanske ta tag i den igen. Samtidigt kan vi inte tvinga eleverna att ge ifrån sina telefoner, utan det måste ske i samförstånd, säger Holmbäck.
I Donnerska skolan har man också diskuterat mobiltelefonerna på föräldramöten.
Majoriteten av föräldrarna är av den åsikten att telefonerna inte ska få störa elevernas lärande. Ibland kommer det kommentarer att vi ska bannlysa mobiltelefonerna och beslagta dem, med det kan vi inte göra så där bara.
Holmbäck efterlyser en juridik som möjliggör större restriktioner.
Situationen är inte hållbar som den är. Där upplever jag att lärare och föräldrar är på samma linje. Ständiga avbrott när mobilen darrar eller blinkar till under lektionerna, det funkar inte.

fakta

  • Enligt Utbildningsstyrelsens riktlinjer har eleverna rätt att ta med sig telefonen till skolan. För barn under 15 är det vårdnadshavaren som bestämmer om barnet får ta med sig telefonen.
    Skolan kan i sina ordningsregler förbjuda sådan användning av telefoner som stör undervisningen. Skolan kan kräva att mobilen är i störningsfritt läge under lektionen.

  • Skolan kan förbjuda att eleverna fotar eller filmar under lektionerna. Utanför lektionstid kan man inte förbjuda detta, eftersom skolan är en offentlig plats. Det hör ändå till god sed att fråga om lov innan man fotar eller filmar, och fotografering som kränker integriteten är straffbar.

  • Om en elevs telefon stör undervisningen ska läraren först be eleven lägga undan den. Om eleven inte lyder har läraren rätt att ta hand om den för resten av lektionen eller resten av skoldagen.
    Skolan kan inte helt förbjuda användningen av mobiltelefoner på rasterna. Skolan ska ändå ingripa om telefonerna används på ett oönskat sätt. Skolan kan uppmana eleverna att röra på sig under rasterna, och göra annat än att använda telefonen. Skolan kan inrätta mobilfria zoner där telefoner inte får användas under rasten.

  • Då skolan gör upp regler för telefonanvändning ska vårdnadshavarna involveras, och skolan kan tillsammans med elever och föräldrar utarbeta mer specifika spelregler för mobilanvändning i skolan.


Text och foto: Pamela Friström, Tidningen Hem och Skola 4/2018