Grunda en förening

1. Några lärare, föräldrar och /eller direktionsmedlemmar tycker att det skulle vara bra med en Hem och Skola-förening i skolan. De beslutar att …

2. … sammankalla ett möte. I kallelsen står

 • tid och plats för mötet
 • ärendet: Skall vi grunda en Hem och Skola-förening?

3. Vid mötet

 • utses en mötesordförande och en mötessekreterare. Sekreteraren skriver protokoll över de beslut som fattas.
 • redovisas för varför man vill bilda en förening och vilket slag av verksamhet föreningen skall ha
 • tillsätts en interimistisk styrelse.

4. Den interimistiska styrelsen

 • utser inom sig ordförande och sekreterare. Sekreteraren protokollför de beslut som fattas vid styrelsens möten.
 • gör upp förslag till stadgar för föreningen. I stadgarna ingår föreningens namn. Se modellstadgar och namnrekommendationer.
 • förbereder och sammankallar ett konstituerande möte. I kallelsen nämns de ärenden som skall tas till behandling.

5. Det konstituerande mötet

 • utser mötesordförande och mötessekreterare, som för protokoll vid mötet. Se vårt modellprotokoll för det konstituerande mötet
 • utser protokolljusterare
 • fattar beslut om att bilda en förening
 • fastställer stadgarna som presenteras av den interimistiska styrelsen
 • fattar beslut om medlemsavgiftens storlek
 • väljer styrelse i enlighet med stadgarna
 • utser verksamhetsgranskare (tid. kallat revisorer) och suppleanter för verksamhetsgranskare
 • besluter att ansöka om registrering av föreningen. Ansökningsblanketter kan hämtas från Patent- och registerstyrelsens webbplats: www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html
 • besluter om ansökan om medlemskap i Förbundet Hem och Skola i Finland. Se skild blankett. Ansökan kan inlämnas så snart ansökan om registrering skickats till Föreningsregistret.
 • diskuterar föreningens framtida verksamhet.

Kontakta gärna förbundets kansli ifall ni önskar ytterligare information.

Kom även ihåg: