Så här grundar ni en förening

Några lärare eller föräldrar tycker att det skulle vara bra med en Hem och Skola-förening i skolan. De beslutar att sammankalla ett möte. I kallelsen behöver det stå:

 • tid och plats för mötet
 • ärende: Ska vi grunda en Hem och Skola-förening?


På mötet:

 • utse en mötesordförande och en mötessekreterare. Sekreteraren skriver protokoll över de beslut som fattas
 • redovisa för varför man vill bilda en förening och vilket slag av verksamhet föreningen ska ha
 • tillsätt en interimistisk styrelse.


Den interimistiska styrelsen:

 • utser inom sig en ordförande och en sekreterare. Sekreteraren protokollför de beslut som fattas vid styrelsens möten
 • gör förslag till stadgar för föreningen. I stadgarna ingår föreningens namn. Se modellstadgar och namnrekommendationer
 • förbereder och sammankallar ett konstituerande möte. I kallelsen nämns de ärenden som ska tas till behandling.


Det konstituerande mötet:

 • utser mötesordförande och mötessekreterare, som för protokoll vid mötet. Se vårt modellprotokoll för det konstituerande mötet
 • utser protokolljusterare
 • fattar beslut om att bilda en förening
 • fastställer stadgarna som presenteras av den interimistiska styrelsen
 • fattar beslut om medlemsavgiftens storlek
 • väljer styrelse i enlighet med stadgarna
 • utser verksamhetsgranskare (tid. kallat revisorer) och suppleanter för verksamhetsgranskare
 • besluter att ansöka om registrering av föreningen. Ansökningsblanketter kan hämtas från Patent- och registerstyrelsens webbplats: www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html
 • besluter om ansökan om medlemskap i Förbundet Hem och Skola i Finland. Se separat blankett. Ansökan kan lämnas in så snart ansökan om registrering skickats till Föreningsregistret.
 • diskuterar föreningens framtida verksamhet.

Kontakta gärna vårt kansli om ni önskar ytterligare information.