Hem och Skola-träffar - en tipsbank

Hösten 2023 besökte vi olika städer och kommuner för att träffa föräldrar som är aktiva i Hem och Skola-föreningar runtom i Svenskfinland. Vi hade förberett frågor inom tre viktiga områden vi ville diskutera tillsammans med de föreningsaktiva. Här finns frågorna och en sammanställning av svaren. Vår förhoppning är att svaren ska inspirera och leda till nya tankar och aktiviteter i föreningarna. Vi har uppdelat svaren i mindre teman och svärtat huvudpoängerna för att göra texten mera lättläst.  

Hallå där! (Kommunikation)   

Hur når vi i Hem och Skola-föreningarna bäst ut till föräldrarna? Vilka kanaler kan, vill och ska vi använda? Vilka språk behöver vi kommunicera på? Hur ofta ska vi informera?   

De här tipsen gav de föreningsaktiva: 

Vilka kanaler? 

 • Skicka meddelanden på Wilma med hjälp av skolans personal eller med egen inloggning. 
 • Skapa klassvisa Whatsapp-grupper. Bra om Hem och Skola-styrelsen skapar grupperna och bjuder in föräldrarna till dem. Exempel hittas här: Exempelsidan Ugglan. 
 • För att få synlighet är det bra att skicka hälsningar till föräldrarna regelbundet, minst ett par gånger per år. 
 • Använd flera kommunikationskanaler för att säkerställa att föräldrarna och andra nås av den information ni vill förmedla: papper, Wilma, Whatsapp, sociala medier.
 • Tänk på era resurser: prioritera vilka kanaler man kommunicerar på och vilka saker man lyfter fram 

  Hurdant språk och vilket format? 
 • Tänk på att formulera er lockande. Entusiasm smittar. 
 • Använd ett tillgängligt språk: lyft fram det mest väsentliga i meddelandet – skriv lättläst, kort och koncist. 
 • Skriva på flera språk t.ex. först på svenska och sen engelska  
 • Ge tydlig och konkret information om vad behovet av hjälp är, till exempel: ”Vi behöver en som monterar upp en skylt, två som bakar, två som säljer kaffe…” 
 • För att hålla texten kort på papper kan föreningen lägga in en Läs mer-länk i form av en QR-kod som leder till föreningens webbplats eller Facebooksida.  
 • Klassiska pappersbrev som åker hem med skolväskan kan ha stor genomslagskraft, framför allt i familjer där föräldrarnas svenska är knagglig.  
 • Kan vara bra att skapa ett varumärke för föreningen – 3 saker att tänka på: innehåll, visuellt utseende, språket    

Välkommen med! (Inkludering och mångfald)   

Hur skapar vi evenemang som lockar alla föräldrar? Vad behöver vi tänka på för att göra det lätt för alla att delta? Finns det något i vår verksamhet som hindrar någon från att delta?   

De här tipsen gav de föreningsaktiva: 

Hur ökar man engagemanget i verksamheten? 

 • Lyft fram fördelarna med föreningslivet: via Hem och Skola kommer man i kontakt med nya människor och på det sättet kan både barn och föräldrar knyta nya vänskapsband 
 • Informera om föreningsverksamheten på föräldramöten 
 • Ordna föräldraträffar tidigt på hösten för att skapa en gemenskap mellan föräldrarna. Ibland kanske inte barnen och föräldrarna behöver träffas samtidigt. En idé är att ordna ett program för barnen och ett för föräldrarna under samma kväll.  
 • Försök hitta medlemmar via olika digitala och fysiska plattformar: i andra föreningar, på skolan, på sociala medier och i person 
 • Fråga med personer med olika bakgrund, kunskap, färdigheter 
 • Ta tidigt med nyinflyttade och nya föräldrar (som börjar skolan 1:an, 7:an, men även de som byter skola). Man kan t.ex. ordna en “introduktionsdag” för föräldrarna: 
 • Presentera kort den lokala föreningen & dess evenemang 
 • Presentera förbundets kompass (komprimerad version
 • Annan verksamhet såsom klassförläderns roll och syfte 
 • Ha ett frågor&svar tillfälle (Peppåpraten) 


Hur ordnar man inkluderande evenemang? 

 • Det viktigaste är att ordna lågtröskelaktiviteter där föräldrar och familjer kan träffas 
 • Sträva till att alltid erbjuda gratis eller förmånliga evenemang (t.ex. bjud alltid på något litet, minns att det finns familjer som inte har råd att köpa något eller ta med egen matsäck.  
 • Ordna kulturellt- och köns-, familje- och minoritetsinkluderande evenemang på skolan/föreningens håll. På privat tid mera “på eget sätt”. 
 • t.ex. vändagskaffe, regnbågskaffe, vintermarknad, familjecafé 
 • Ordna evenemang som är för hela familjen t.ex. välkomna också syskon till evenemangen så att föräldrarna har lättare att delta.  
 • Erbjud barnpassning (t.ex. ordna en lekhörna till barn som följer med föräldramöten. 
 • Bjud in hela skolan eller vissa klasser. 
 • Erbjud också digitala evenemang. 
 • Ordna evenemang på olika tider och med olika längd. 
 • t.ex. morgonkaffe kl. 7-9 på morgnarna kan passa många föräldrar. 
 • Ordna möten och träffar även utanför skolbyggnaden för att skapa en lättsam stämning. 

Hur kan alla delta? 

 • Ha ett inkluderande perspektiv på mat och dryck (t.ex. dietrestriktioner p.g.a. kultur, allergi och specialbehov). 
 • Är byggnaden, platsen eller formatet tillgängligt för alla? (finns t.ex. en rullstolsramp eller hiss?). 
 • Skapa en klubb för föräldrar med annat modersmål än skolans språk. 

Finns det mer exempel på evenemang? 

 • Ordna varierande evenemang till olika intressen: exempel gårdstalko, höstmarknad, lillajulsjippo, brädspelskväll, spårning, vändagsfest, disco, husdjursträff, bakkväll, ärevarv, matbasar med olika kulturer representerade, idrottsevenemang, stafettevenemang för hela familjen. 
 • Ordna diskussionskvällar för föräldrar med skolrelaterade teman. 
 • Samarbeta med de lokala hobbyföreningarna. 
 • Ta med olika personer: ordna lässtunder där papporna, mammorna, regnbågsfamiljerna, mor- eller farföräldrarna läser för barnen. 

Hur marknadsföring man evenemang på ett välkommande sätt? 

 • Paketera evenemanget på ett lockande sätt. 
 • Marknadsför på olika plattformar för att väcka mera intresse till kommande evenemang. 
 • Gör evenemang lättlästa med att ha frågorna “Vad? När? Var?” 

Engagera pappor

Hur engagerar vi fler pappor? Är Hem och Skola-verksamheten något som mest lockar mammor? I så fall, vad kan vi göra för att ändra på det?  

 • Handplocka och kontakta papporna och prata med dem i god tid före årsmötet 
 • Be papporna i styrelsen att ta med andra pappor på olika nivåer såsom hjälpa med något konkret på evenemang, ställa upp som styrelsemedlem eller i en styrelsepost, be dem komma läsa för barnen 
 • Jobba på att skapa en (köns)inkluderande image/bränd (med bilder på sociala medier) 
 • Locka med papporna med olika färdigheter, yrkeskunskap och bakgrund 
 • Erbjud papporna konkreta och tydliga uppgifter 
 • Könskvotera styrelsen och KF-representanter eller nominera fler personer med olika kön/genus till styrelseposter 
 • Tips på evenemang: pappakvällar, pappa- och barnkvällar 

Klassföräldrar (KF) 

Vilken är klassförälderns roll i skolan? Hur ska klassföräldrar utses? Hur kan vår förening stödja klassföräldrarna? Hur kan samarbetet med klassläraren eller klassföreståndaren se ut?    

De här tipsen gav de föreningsaktiva: 

Hur klargör man syftet “stärka gemenskapen”? 

 • Begränsa: ange tydliga ramar för KF-verksamheten och tillåt även flexibilitet 
 • Erbjuda mer tips & tricks, än att “ställa krav” 
 • Diskutera syftet tillsammans med klassföräldrarna: varför behövs de och kom överens specifikt vad uppdraget innebär 
 • Skapa klassföräldrarollen tillsammans med skolan, läraren, Hem och Skola-föreningen så att uppdraget blir så tydligt som möjligt för alla parter. 
 • Be rektorn och lärarna att kommunicera vad klassföräldrauppdraget egentligen handlar om i positiva ordalag (Mer info hittas här och här) eller ge dem en Power Point presentation om KF:nas roll och syfte

Hur kan man öka samarbetet och stödet? 

 • Dela uppdraget på flera föräldrar: minst två men helst fler klassföräldrar är optimalt 
 • Uppmuntra till samarbete i klassen t.ex. kan KF:aren ansvara för att vissa saker görs, men kan delegera uppgiften till någon annan förälder 
 •   Kort efter att klassföräldrarna är valda är det en god idé att bjuda in alla klassföräldrar till en klassföräldraträff kan lära känna varandra och sedan kanske börja samarbeta kring olika aktiviteter 
 • Inkludera klassföräldrar eller klassrepresentanter i Hem och Skola styrelsen  
 •  För att underlätta arbetet: kan klassföräldrarna skriva en uppgiftsbeskrivning (testamente) som följande klassföräldrar kan använda  
 • Klassföräldrarna kan skapa en Whatsappgrupp för klassens föräldrar med hjälp av en QR-kod är det lättare att få alla med  
 • HoS-föreningen kan administrera en FB-grupp för alla klassföräldrar för att skapa en “intim” kanal åt båda hållen:  
 • be om hjälp vid t.ex. läsnätter 
 • föreningen kan informera om t.ex. föreläsningar och dela protokoll