OrdförandeDu har blivit vald till ordförande för din Hem och Skola-förening. Grattis! Här tar vi upp sådant som kan vara bra att veta och tänka på. Förhoppningsvis kan det också stödja och inspirera dig i ditt uppdrag.


Ha ett mål

Formulera en tydlig vision för föreningen. En hur aktiv länk är ni mellan hemmen och skolan? Hur kommer föräldrasynen fram? Når ni ut till alla föräldrar med er verksamhet? Satsar ni på starka föräldranätverk? Ska föräldrarna stödja barnens skolgång? Samlar ni in pengar? Oberoende av vilka målen är, är det bra att klart formulera dem.

Planera verksamheten

Planera verksamheten tillsammans med styrelsen. Det kan också vara bra att samla idéer bland lärare och föräldrar, kanske främst bland klassföräldrarna. Det lönar sig sällan att förnya för förnyandets skull. Håll kvar de goda bitarna från verksamheten.


Se över informationsgången

För att verksamheten ska löpa krävs en smidig informationsgång. Det är inte bara styrelsen som behöver få informationen.
Fundera på vilket sätt styrelsen kan hålla regelbunden kontakt med rektor och lärarkår, klassföräldrar, övriga föräldrar och elever. Glöm inte feedbacken!

När styrelsen är ense om hur verksamheten ska se ut är det viktigt att förankra idéerna också i resten av skolan. Både rektorn och lärarkollegiet ska vara införstådda. Då är grunden lagd för lyckad verksamhet och god kommunikation.

Styrelsearbetet

Gå igenom föreningens stadgar. Vem är föreningens namntecknare och vem har rätt att använda föreningens bankkonto? Hur ser budgeten ut? Kom överens med styrelsen om hur ofta ni sammanträder. Om mötena är välplanerade och strukturerade behövs det inte många per termin. Utred det bästa sättet att meddela mötestider och att skicka ut föredragningslistor och protokoll. Whatsappgrupper eller e-post?

Ha en tydlig arbetsfördelning

Det kan vara bra om styrelsemedlemmarna har tydliga ansvarsområden och att arbetsfördelningen är tydligt dokumenterad. Bestäm vem som ansvarar för informationen, ekonomin, protokollen och föreningsrutinerna såsom kontakten till förbundets kansli och föreningsregistret.


Skriv en föredragningslista

Till ordförandens uppgifter hör att skriva en föredragningslista inför varje styrelsemöte. Alla medlemmar ska ha möjlighet att ta del av den i förväg. Be styrelsemedlemmarna meddela om förhinder att delta i ett möte. Försök ta ett beslut vid varje punkt under mötet. Sammanfatta besluten så att de blir klara för alla.

Avsluta mötet i tid

Det är viktigt att medlemmarna kan räkna med att mötet tar slut på avtalad tid. Drar mötena ut på tiden kan medlemmarna börja uppfatta styrelsearbetet som frustrerande.

Låt alla få prata under styrelsemötena. Diskussionerna kan och ska ibland bli både livliga och långa, men styr tillbaka till ämnet om det behövs.

Utvärdera ert jobb

Följ upp verksamheten efter varje termin och utvärdera arbetet. Det är också bra att dokumentera all verksamhet.

Kom ihåg att delegera

Som ordförande har du ett helhetsansvar, men det är inte meningen att du ska göra allt. Det är viktigt att delegera!


Ett socialt uppdrag

Som Hem och Skola-ordförande har du en nyckelposition i skolsamfundet. Det är i högsta grad ett socialt uppdrag som ska skötas med förnuft, men också med känsla. Du kan inte vara vän med alla, men du ska ha fungerande och gärna goda relationer till dem du är i kontakt med.
Att sitta i styrelsen ska inte bara vara arbete, det ska vara roligt också. Som ordförande kan du ordna så att ni trivs och har det roligt tillsammans.

Dela med dig

Under din tid som ordförande får du mycket kunskap och färdigheter. Du hjälper din efterträdare om du delar med dig av dina erfarenheter.


Vi hjälper gärna

Vi på förbundet hjälper gärna med inspiration, stöd och hjälp. Vi har också material som kan hjälpa dig: hemochskola@hemochskola.fi.


Brev till föreningarna

Vi skickar regelbundet informationsbrev till föreningens ordförande. Skicka sedan informationen vidare till dina styrelsemedlemmar. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna om föreningen när ni byter styrelse. Annars når vår information inte er.