IMG_20200326_101844-01
Tillbaka

7.4 Jämnare kvalitet för distansundervisning

Hem och Skola: Jämnare kvalitet för distansundervisningen!
Vi på Hem och Skola har samlat in feedback av föräldrar om hur distansundervisningen hittills utfallit. Det är glädjande många föräldrar som har positiva erfarenheter av hur de tre första veckorna fungerat. Majoriteten av lärare och elever har varit väl förberedda på övergången till digital undervisning och har smidigt kommit igång med lektioner över nätet. Återkopplingen vi på förbundet har gjort visar ändå på att det ibland är utmanande att få skolvardagen att fungera under de omständigheter vi nu har.

Vikten av tydliga instruktioner till eleverna är av avgörande betydelse för hur skoluppgifterna klaras av. Om instruktionerna eleverna får i början av veckan är otydliga och om lärarna inte är i kontakt med eleverna under skolveckan finns det stor risk att arbetet inte går som planerat. Många elever saknar den struktur som en i lektioner indelad skoldag ger. Vi vill därför att alla lärare närvarar eller är digitalt tillgängliga under en pågående lektion. Ansvaret för skolgången ligger på läraren och skolan, inte hos föräldern.

Lärare har, som alla övriga i samhället, ställts inför hisnande förändringar på en kort tid. Att det ändå gått så här bra är ett resultat av vår goda lärarutbildning. Trots det här finns det lärare som behöver stöd för att kunna sköta sitt arbete på ett sätt som idag gagnar alla parter. Hem och Skola vädjar nu till rektorer: gå regelbundet in i dina lärares digitala klassrum och identifiera de lärare som känner att situationen är övermäktig. Utred om det finns resurser inom skolan som kan omfördelas för att stödja lärarnas digitala insats under vårterminen. Det här är en ny och utmanande situation för oss alla.

De barn som har utmaningar med lärandet har det speciellt svårt just nu och de behöver absolut få tillräckligt med stöd! Permittera inte assistenter som kan bistå i barnens lärande – assistenternas arbetsinsats kan vara av helt avgörande betydelse för många elever. Vi vill uppmana lärarna att inte bara återkoppla till eleverna, utan också till föräldrarna. ”Hur går det med distansundervisningen därhemma?”. Det är inte föräldrarna som skall undervisa, men däremot har de en klar bild av hur elevens vardag ser ut och också en uppfattning om eventuella svårigheter. Föräldrarna har därför information som är värdefull för lärarna.

Föräldrarna och familjerna har varit hårt utsatta under de senaste veckorna. I många familjer har man fått besked om uppsägningar eller permitteringar och det finns en oro kring familjens ekonomi. Ifall föräldern har jobb som kan skötas på distans, så är balansgången mellan tid för det egna arbetet och för att stöda barnen i deras skoluppgifter utmanande. Därför vädjar Förbundet Hem och Skola nu till rektorerna – se till att lärarna får det stöd de behöver i och med omställningen till digital undervisning och lärare, ge uppgifter som eleven så långt som möjligt klarar av själv. Uppgifterna behöver vara realistiska och anpassade till elevens egen nivå.

Bland familjerna finns det sådana som är mera utsatta än andra. Det kan vara familjer där det finns ohälsa, missbruk eller andra problem. Det kan till synes vara ”helt vanliga” familjer där orken nu tryter av en eller annan orsak. Med tanke på att alla hem nu utsätts för ett högt tryck, är risken stor att mera utsatta familjer tar skada. Vi behöver alla ta de här familjernas behov av hjälp på allvar.

Förbundet Hem och Skola uppfattar att de nu behövs ett tvärsektoriellt samarbete inom kommunerna och samhället för att stöda familjerna; de som har med barn som har särskilda svårigheter och övriga utsatta familjer som är i behov av stöd för att vardagen att gå ihop.

Förbundet Hem och Skolas styrelse
genom
Anders Adlercreutz, förbundsordförande
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
Tfn 050-336 20 16