Vad kan skolfrånvaro leda till?  

Skolfrånvaro kan leda till problem i barns och ungas inlärning och skolgång, och kan ha negativa konsekvenser både på kort sikt och lång sikt.  

Oavsett orsak innebär frånvaro från skolan att barnet går miste om undervisning, handledning och övning i sociala färdigheter. Särskilt för barn med behov av stöd för lärande eller skolgång kan även kortare frånvaron leda till kunskapsluckor. Övning i sociala färdigheter är också en central del av skolgången och perioder av frånvaro kan leda till exempel till svårigheter i vänskapsrelationer eller att barnet känner att hen blir utanför.  

Problematisk skolfrånvaro är också belastande för hela familjen. Situationen gör vårdnadahavare oroliga och även syskon kan oroa sig. Vardagsrutiner kan behöva ändras och justeras, vilket påverkar hela familjen. Mycket av samtalen inom familjen kretsar lätt kring skolgången. I förlängningen kan detta leda till att relationerna inom familjen blir påfrestande och konflikter uppstår. 

Om frånvaron fortsätter och blir väldigt svår kan skolgången äventyras, vilket i sin tur ökar risken för avbruten skolgång. Följderna av det kan synas i vuxenlivet till exempel som problem med att hitta arbete eller psykisk ohälsa.  

Skolfrånvaro är också ett allvarligt samhällsproblem och berör därför inte endast det enskilda barnet, hens familj och skola. De senaste åren har problematiken lyfts fram allt mera, lagen om grundläggande utbildning och läroplanen har uppdaterats för tydligare riktlinjer för utbildningsanordnare samt skolans och elevvårdens personal har handlingsplaner enligt vilka de arbetar, vilket gör att dessa aktörer idag kan bättre bemöta utmaningar vid skolfrånvaro och stöda barn och unga samt deras familjer. För dig som förälder är det bra att känna till att du och ditt barn har rätt till hjälp och stöd om ni upplever utmaningar i ditt barns skolgång.