Skolornas styrdokument

Arbetet i skolan styrs av lagen och läroplanen. Varje kommun och en del skolor har en egen läroplan som skall följa de nationella riktlinjerna. Läroplanen grundar sig på lagstiftningen och den timfördelning som statsrådet har fastställt. 

Föräldrarnas delaktighet i skolans verksamhet ska ha en central roll. Det ska finnas ett fungerande samarbete mellan hem och skola både på individnivå och på kollektivnivå. Det är skolan som ska ta initiativ till samarbetet och det ska grunda sig på förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt.

Föräldrarna ska få information om hur barnet klarar sig i skolan och om eventuell frånvaro. Föräldrarna ska få information om frågor som gäller undervisningen som t.ex. innehåll i läroplanen, mål för lärandet, arbetssätt i skolan, betyg och bedömning, elevvård men också praktiska frågor som gäller t.ex. evenemang under skolåret.

Föräldrarna ska också ges en möjlighet att bekanta sig med skolans vardag, delta i planeringen och utvärderingen av skolans verksamhet och få delta i gemensamma värdegrundsdiskussioner. 

I läroplanen poängteras att gemensamma aktiviteter och nätverk föräldrar emellan stärker gemenskapen och stödjer skolans arbete.

saxat ur läroplanen

  • Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med hemmen.
  • Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av skolans verksamhetskultur.
  • Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet.
  • Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för elevens undervisning och fostran i skolan.
  • Utbildningsanordnaren ansvarar för att utveckla förutsättningarna för samarbete mellan hem och skola.
  • Samarbetet mellan hem och skola ska ske såväl på kollektiv nivå som på individnivå.
  • Vårdnadshavarna ska ges möjligheter att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete.
  • En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete.
  • Samarbetet mellan hem och skola främjar också kontakten vårdnadshavarna emellan och lägger grund för föräldraföreningsverksamhet.
  • Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete.