Skolornas styrdokument

Arbetet i skolan styrs av lagen och läroplanen. Varje kommun och en del skolor har en egen läroplan som ska följa de nationella riktlinjerna.

Det är viktigt att föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga i sitt barns skolgång. Därför behöver det finnas ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. Samarbetet fungerar bäst när det finns en dialog och ett förtroende mellan hemmet och skolan.

Information till föräldrar
Som förälder har du rätt att få veta hur ditt barn klarar sig i skolan och om det finns eventuell frånvaro. Du har också rätt att få information om frågor som gäller undervisningen, till exempel innehåll i läroplanen, mål för lärandet, arbetssätt i skolan, betyg och bedömning och elevvård. Du ska också få information om mera praktiska frågor såsom evenemang under skolåret.

Som förälder har du rätt att bekanta dig med skolans vardag, delta i planeringen och utvärderingen av skolans verksamhet och delta i diskussioner om värderingar. 

Läroplanen lyfter fram att gemensamma aktiviteter för föräldrar stärker gemenskapen och stöder skolans arbete.