Styrdokument på daghem

Arbetet på våra daghem styrs av lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. 

I grunderna för planen för småbarnspedagogik står det mycket om samarbetet med hemmen. I planen betonas vikten av en tillitsfull relation och ett fungerande samarbete som bidrar till barnets trygghet och välmående på daghemmet.

Utdrag ur Planen för småbarnspedagogik

  • Samarbetet ska vara ömsesidigt och av personalen förutsätts initiativtagande och aktivitet.
  • Vårdnadshavarens och personalens iakttagelser av och diskussioner om barnets dag skapar förutsättningarna för att trygga barnets välbefinnande som helhet.
  • I samarbetet ska familjernas mångfald, barnens individuella behov samt frågor som gäller vårdnad och föräldraskap beaktas. Vid behov ska en tolk användas under diskussionerna för att säkerställa att alla parter blir förstådda.
  • En förtroendefull atmosfär skapar förutsättningar för samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen också i utmanande situationer, till exempel då det finns anledning till oro om barnets välbefinnande.
  • Informations- och kommunikationsteknik används i samarbetet med vårdnadshavarna.
  • När det gäller det fostrande arbetet ska värderingar, mål och ansvar diskuteras såväl inom personalen som med vårdnadshavarna.
    Barnens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av målen för den småpedagogiska verksamheten och det fostrande arbetet tillsammans med personalen och barnen.
  • Samarbete kan också främja kontakten mellan vårdnadshavare. Nätverk mellan vårdnadshavare och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer personalen i deras arbete.