Stöd till barn inom småbarnspedagogiken – information till föräldrar

Ibland blir föräldrar oroade över sitt barns lärande eller utveckling. Då är det bra att genast ta upp det på daghemmet eller i familjedagvården. De som jobbar inom småbarnspedagogiken vet mycket om det stöd som barnet kan få, och de har också praktisk erfarenhet. När föräldrarna pratar med dem, börjar saker gå framåt.

Stödet till utveckling, lärande och välbefinnande inom småbarnspedagogiken förnyades i augusti 2022. I och med det har barnet rätt till det stöd som det behöver på daghemmet eller i familjedagvården. Stödet kräver ingen medicinsk diagnos och inget sakkunnigutlåtande, utan barnet börjar få stöd genast när det observeras att barnet behöver det. När stödet ges i ett tidigt skede är det effektivt, och det förebygger också att barnet i ett senare skede utvecklar ett behov av flera former av stöd.

Stödet ordnas alltid utifrån barnets situation: vilka styrkor och vilka behov har barnet i fråga om sitt lärande, sin utveckling och sitt välbefinnande. Barnets behov av stöd och de former av stöd som barnet ska få antecknas i barnets personliga plan för småbarnspedagogik. Om det sker ändringar i barnets stödbehov och det stöd som ges barnet, antecknas också dessa i planen. Föräldrarna deltar i arbetet med att skapa barnets personliga plan för småbarnspedagogik, och deras observationer och synpunkter beaktas i planen.

Stödet ordnas alltid utifrån barnets situation: vilka styrkor och vilka behov har barnet i fråga om sitt lärande, sin utveckling och sitt välbefinnande.

Barn har rätt att få undervisning av en speciallärare inom småbarnspedagogik när de behöver det. På daghemmet kan det också finnas assistenter som jobbar med enskilda barn eller hela gruppen. Deras uppgift är att stödja barnen och göra det möjligt för barnen att delta i verksamheten. Ibland behöver ett barn hjälpmedel av olika slag för att kunna delta i småbarnspedagogiken. Barn som lär sig teckenspråk behöver vanligen tolkning.

Stödet ges i första hand i barnets egen grupp, men barnet har också rätt att få småbarnspedagogik i en liten grupp eller specialgrupp, om det behövs. Det är viktigt inom småbarnspedagogiken att varje barn får uppleva att hen är accepterad som sig själv som en medlem i gruppen.

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd
När barn ges stöd, bygger verksamheten på högklassig pedagogik som gäller hela gruppen. Gruppens verksamhetsmiljö och verksamhetens innehåll och former anpassas efter barnens behov. På detta sätt är det möjligt att förebygga problem. Barnen kan använda till exempel olika redskap som gör det lättare för dem att delta i verksamheten. Varje barn får stöd för sitt lärande, och målet är att varje enskilt barn får uppleva hur roligt det är att lära sig och lyckas.

Barngruppen deltar flexibelt i olika aktiviteter i olika sammansättningar efter verksamhetens karaktär och barnens behov. Lärmiljöerna anpassas för att stödja barnens lärande och aktiviteter i gruppen. För gruppen planeras ett välstrukturerat dagsprogram där olika moment upprepas med lämplig rytm. När programmet genomförs på samma sätt varje dag, i den mån det är möjligt, lär sig barnet att själv reglera sin aktivitet. Regelbundenheten stödjer också barnets språkutveckling och utvecklingen av barnets minne.

Allmänt stöd ges som en del av den dagliga verksamheten genom att individualisera den pedagogiska verksamheten efter barnen i gruppen. Om barn behöver någon särskild form av allmänt stöd, ges det så länge som barnet behöver det. Det är möjligt att använda olika former av stöd, samarbete och konsultering även inom det allmänna stödet.

Intensifierat stöd är en starkare och mer individuell form av stöd. Det ges när det allmänna stödet inte räcker till för att tillgodose barnets behov av stöd. Då används regelbundet flera olika former av stöd i gruppen. De olika formerna kan också ges samtidigt.

Särskilt stöd är den starkaste formen av stöd. Det ges fortlöpande och på heltid, och flera olika stödformer och stödtjänster används. Ett barn har rätt till särskilt stöd om det allmänna stödet eller intensifierade stödet inte räcker till.

Om ett barn får intensifierat eller särskilt stöd och om barnet inte har en assistent i gruppen, anpassas barngruppens storlek eller antalet yrkesutbildade personer i gruppen efter detta. Det är ofta anställda inom småbarnspedagogiken som föreslår att ett barn ska ges intensifierat eller särskilt stöd, men föräldrar har också möjlighet att be om att deras barn ska få sådant stöd.

När ett barn får stöd, är det viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken har ett nära samarbete med föräldern.

När ett barn får stöd gäller det att följa upp hur barnets stödbehov utvecklas, hur stödet räcker till och vilken effekt stödet har. Det är viktigt att föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken regelbundet diskuterar om barnet fått tillräckligt med stöd och om de former av stöd som barnet fått lämpar sig för barnets behov. Hur har de överenskomna formerna av stöd genomförts, vilken effekt har stödet haft och hur har det överenskomna samarbetet genomförts? Det är viktigt att föräldern är aktiv i dessa viktiga frågor som gäller barnets utveckling och lärande. Det gäller att skaffa information samt att följa upp överenskommelserna och kräva att de genomförs.

Viktigt med nära samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken
När ett barn får stöd, är det viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken har ett nära samarbete med föräldern. Om ett barn behöver intensifierat eller särskilt stöd eller stödtjänster, ska föräldern höras om hens åsikt innan ett förvaltningsbeslut om stödet utfärdas för barnet.

När föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken pratar med varandra om barnet och barnets behov blir det möjligt att ge barnet det stöd som tillgodoser barnets behov. Personalen ska ge föräldrarna information om förfarandet då stöd ges, om handläggningen av administrativa ärenden som gäller barnet och om principerna för överlåtelse av information. Vid behov anlitas en tolk för samtalen med föräldrarna, så att alla parter förstår varandra.

Förvaltningsbeslut är bra för alla
Om ett barn behöver intensifierat stöd, särskilt stöd eller stödtjänster inom det allmänna stödet, utfärdas ett förvaltningsbeslut. Beslutet utfärdas av den kommun som ansvarar för att anordna barnets småbarnspedagogik.

I förvaltningsbeslutet antecknas:

 • motiveringarna till att stöd ska ges
 • det stöd som kommer att ges

I förvaltningsbeslut som gäller intensifierat stöd och särskilt stöd antecknas dessutom:

 • stödformerna
 • stödtjänsterna
 • platsen där stödet ges

Om barnet behöver stödtjänster inom det allmänna stödet, utfärdas ett förvaltningsbeslut om dessa stödtjänster. Förfarandet med förvaltningsbeslut är till fördel för barnet och förälder eftersom det stärker barnets och förälderns rätt att bli hörda. Ett förvaltningsbeslut gäller tills vidare, och det ändras eller hävs om det sker förändringar i barnets behov av stöd. Med beslutet får föräldern också en anvisning om sökande av ändring. Om föräldern är missnöjd med förvaltningsbeslutet om barnets stöd, kan hen med hjälp av anvisningen göra en skriftlig ansökan om ändring av beslutet till regionförvaltningsverket.


Viktigt för föräldrar att komma ihåg:

 • Om du är oroad över ditt barns utveckling, välbefinnande eller lärande, ska du genast ta upp saken för diskussion med personalen inom småbarnspedagogiken.
 • Personalen svarar gärna på dina frågor.
 • Ditt barn har rätt att få det stöd som behövs genast när det framgått att barnet behöver stöd.
 • Ditt barn behöver inget utlåtande och ingen medicinsk diagnos för att få stöd.
 • Stödet planeras och ges alltid utgående från ditt barns styrkor och behov.
 • Det stöd som ditt barn behöver och det samarbete som stödet kräver antecknas i ditt barns personliga plan för småbarnspedagogik.
 • Barn har rätt att få undervisning av en speciallärare inom småbarnspedagogik när de behöver det.
 • Förfarandet med förvaltningsbeslut stärker din och ditt barns rätt att bli hörda vid beslut om stödet till barnet.
 • Om du är missnöjd med förvaltningsbeslutet har du rätt att söka ändring av det.


Observera: När vi talar om en förälder i den här texten avser vi både föräldrar och andra vuxna som har vårdnad om ett barn.