pussel familjevänlig

Kommunikation

Skolan och hemmet kommunicerar på flera olika sätt; via möten, digitalt och via tryckt information. Att delge information på ett sätt som föräldrarna kan ta till sig är avgörande för att föräldrarna kan vara delaktiga. Denna pusselbit hjälper er skola att strukturera upp kommunikationen, så att den når familjerna och gynnar samarbetet mellan hemmet och skolan för barnets bästa.

Möten och träffar

Skolan och hemmet delar ett ansvar för barnen och ansvarsfördelningen bygger på ömsesidig tillit. Det bästa sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar under vilka föräldrarna och ni lärare får bli bekanta med varandra.

När ni planerar föräldramöten är det bra att fundera på syftet: “Vill vi delge information? Vill vi jobba på förtroendet och relationen mellan hemmet och skolan? Vill vi göra föräldrar delaktiga genom att ge dem möjlighet att komma med åsikter eller förslag?” Kom ihåg att berätta för föräldrarna om mötets syfte.

Digital kommunikation

Det mesta av skolans kommunikation sker via digitala kanaler. Det har många fördelar och senast under våren 2020, som präglades av distansundervisning, upptäckte skolorna de möjligheter digital kommunikation kan medföra.

Digitala kanaler är för de allra flesta lättillgängliga, med det finns ändå föräldrar som av olika orsaker inte kan ta del av information via den kanal som skolan använder. Det lönar sig att planera den digitala kommunikationen i samarbete med föräldrarna och ha enhetliga linjer i ert kollegium. Även ur ett integritetsperspektiv är det viktigt att diskutera med föräldrarna hurdant material och vilken information som delas och via vilka kanaler.

https://vimeo.com/529937230
Video om digital kommunikation.

Verktyg

Skolans kommunikationskanaler -tabell.

En ifyllbar tabell för att åskådliggöra skolans kommunikation med hemmet.

Årsklocka för föräldrasamverkan.

Som stöd för att visualisera samarbetet på en läsår.

Wilho -kort för möten med föräldrar (länk till Finlands föräldraförbund)

Kommunicera klokt med Wilma -guiden för lärare (länk till Vismas sidor).

Reflektionkort

Hur ser ni på kommunikationen med föräldrar? Som en inledande övning kan ni använda er av reflektionskortet som berör kommunikation. På ena sidan av kortet finns frågor att diskutera i små grupper och på andra sidan citat ur läroplanen som berör ämnet.

Reflektionskort: Kommunikation

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i.

DEL 4: Kommunikation

Material för dagis

Ifyllbar tabell för de olika kommunikationskanalerna i dagis. När ni fyller i tabellen tillsammans blir det tydligt vem som gör vad. Den hjälper er att ta alla era målgrupper i beaktande gällande kommunikationen och klargöra kommunikationens syfte.

Kort frågeformulär till föräldrar angående kontakten med dagispersonal och andra föräldrar. Enkel att skriva ut och be föräldrar fylla i då de hämtar sitt barn!