Öppen och välkomnande verksamhetskultur

  • En genomtänkt verksamhetskultur och en öppen kommunikation stärker föräldrarnas förtroende för skolan
  • Genom att berätta för föräldrarna hur de kan stödja sitt barns skolgång och vara öppen för att diskutera det, kan föräldrarna vara en resurs för barnet och hela skolgemenskapen
  • Hur man i skolan förhåller sig till föräldrasamarbetet påverkar skolans atmosfär och den bild som skolan förmedlar utåt – förhållningssättet handlar i sin enkelhet om hur vi tänker och talar om föräldrar och hur vi bemöter dem i vardagen
  • Skolans värdegrund är också viktig i föräldrasamarbetet
  • En skola som genuint förmedlar en välkomnande atmosfär har redan lagt grunden för ett gott samarbete med hemmen

Värdegrundsdiskussioner

I dagens samhälle får vi intryck från olika håll som representerar olika värderingar. Därför är det viktigt att samlas och lyfta fram vilka värderingar skolan står för och hur hemmet och skolan tillsammans kan stärka barnen att skapa en egen värdegrund.

Värdegrundsdiskussioner kan hållas inom den egna klassen eller för hela skolan. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla ska vara av samma åsikt.

Vi för ofta värdegrundsdiskussioner, men det kan ske utan att vi reflekterar över att det är det vi gör. Genom att uttala att det är värderingar vi talar om och synliggöra värdeord, blir både elever och föräldrar medvetna värdegrundens viktiga roll i skolans verksamhet. Övningar där man får ta ställning till påståenden är enkla sätt att få igång diskussioner om värderingar. För en mer ingående dykning i skolans värdegrund har vi skapat material som kan ligga som grund för värdegrundsdiskussioner med föräldrar i en klass eller hela skolan.