Delaktighet och inkluderande verksamhet

Att göra föräldrar delaktiga i barnets skolgång stödjer barnets lärande och trivsel i skolan. Delaktigheten kan se ut på många olika sätt. För en del föräldrar innebär delaktighet att kunna närvara vid föräldrakvällar eller informella träffar, för andra att kunna stödja sitt barns lärande och skolgång hemma.

åtgärder för att göra föräldrar delaktiga:

  • Öppna kommunikationskanaler: Skapa regelbunden och tillgänglig kommunikation med föräldrar via elektroniska kommunikationskanaler, epost, telefon, möten eller andra plattformar.
  • Ordna föräldramöten: Bjud in föräldrar till regelbundna möten där de kan diskutera frågor och få information om skolans verksamhet och elevernas framsteg.
  • Återkoppla: Ge föräldrar information om elevernas framsteg och prestationer regelbundet, såsom rapporter, utvärderingar och besök i klassrummet.
  • Låt föräldrar delta i beslutsfattande: Inkludera föräldrar i beslutsfattande om viktiga frågor som påverkar skolan och eleverna.
  • Bjud in till frivilligarbete: Ge föräldrar möjlighet att delta i skolans verksamhet genom frivilligarbete, såsom att hjälpa till med projekt eller att stödja eleverna i deras lärande.

Föräldramöten

Skolan och hemmet delar ett ansvar för barnen och ansvarsfördelningen bygger på ömsesidig tillit.

Det bästa sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar där föräldrar och lärare får bli bekanta med varandra, gärna under ledigare former.

Om klassen har klassföräldrar, planera då med dem en årsklocka för olika aktiviteter i klassen.

Så här kan processen se ut då föräldramöten planeras och genomförs:

tänk på att:

  • Du som lärare förmedlar att du ser föräldrarna som en resurs.  
  • Försöka få föräldramötet interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.
  • Låta föräldrarna uttala förväntningar på föräldrasamarbetet. Som lärare får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast de outtalade förväntningarna som ställer till problem.
  • Inkludera föräldrar som inte kan delta fysiskt och föräldrar som talar ett annat språk än skolspråket.