Delaktighet och inkluderande verksamhet

Föräldramöten

Skolan och hemmet delar ett ansvar för barnen och ansvarsfördelningen bygger på ömsesidig tillit.

Det bästa sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar där föräldrar och lärare får bli bekanta med varandra, gärna under ledigare former.

Om klassen har klassföräldrar, planera då med dem en årsklocka för olika aktiviteter i klassen.

Så här kan processen se ut då föräldramöten planeras och genomförs:

tänk på att:

  • Du som lärare förmedlar att du ser föräldrarna som en resurs.  
  • Försöka få föräldramötet interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.
  • Låta föräldrarna uttala förväntningar på föräldrasamarbetet. Som lärare får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast de outtalade förväntningarna som ställer till problem.
  • Inkludera föräldrar som inte kan delta fysiskt och föräldrar som talar ett annat språk än skolspråket.