Faktorer som kan öka risken för skolfrånvaro  

Om ditt barns frånvaro från skolan handlar om något annat än t.ex. en förkylning eller en på förhand planerad semester, är det oftast ett tecken på att allt inte står rätt till i barnets liv. Det finns faktorer som kan öka risken för att barn utvecklar svårigheter att gå till skolan och som i sin tur kan leda till problem. Att förändra eller minska dessa faktorer kan förhindra att svårigheter att gå till skolan eller problematisk skolfrånvaro utvecklas eller består.  

Det är viktigt att ta reda på de verkliga orsakerna till frånvaro, både i skolan och i hemmet, i stället för att anta eller ”veta bättre” för barnets räkning. Frånvaro är alltid ett symtom på något. Först när man känner till orsakerna barnets frånvaro, kan rätt sorts stöd planeras för just ditt barn.  

Om barnet till exempel har utmaningar med inlärningen och får för lite stöd kan det bidra till ökad risk för att utveckla problematisk skolfrånvaro. Om frånvaron ökar tenderar problemen förvärras och bli mera komplexa. Ett tidigt stöd underlättar därför alltid för barnet. 

Orsaker till frånvaro kan vara:

 • rädslor, nervositet 
 • psykisk ohälsa (ångest, depression) 
 • neuropsykiatriska utmaningar 
 • andra aktiviteter som lockar utanför skolan (t.ex. spela, sova, träffa kompisar) 
 • svårigheter i sociala relationer 
 • mobbning 
 • ensamhet 
 • inlärningssvårigheter, för lite stöd för inlärning  
 • ökande krav och förväntningar på prestation från sig själv, föräldrarna eller skolan   
 • särbegåvning som gör att de normala skoluppgifterna inte känns tillräckligt utmanande   
 • problem med skolans personal  
 • traumatiska upplevelser i skolan, hemma eller någon annanstans   
 • negativa erfarenheter i skolan   
 • upplevelser av diskriminering i skolan   
 • byte av skola eller skolstadium   
 • överbelastning 
 • fysiska symtom  
 • förändringar i vardagen hemma eller i skolan 
 • dålig relation mellan familjen och skolan   
 • psykisk ohälsa hos föräldrarna   
 • problem i familjen (till exempel konflikter, separation mellan föräldrarna, dödsfall i familjen)   
 • lågt engagemang hos föräldrarna och/eller bristande tillsyn av barnet   
 • tidigare eller pågående trauma som påverkar barnet och/eller föräldrarna   
 • våld inom familjen   
 • olika krissituationer 
 • längre eller mer omfattande frånvaro till exempel på grund av sjukdom, semesterresa, längre skollov eller hobby   

Även om du samtalar med ditt barn kan det vara svårt för barnet att sätta ord på orsakerna till frånvaron. Då kan du få hjälp av olika kartläggningsmetoder som används i skolan. Efter kartläggningen har ni bättre insyn i de bakomliggande orsakerna till frånvaron och olika stödmetoder för ditt barn kan prövas. Både kartläggningen och planeringen av stödåtgärderna sker i ett samarbete mellan barnet, vårdnadshavarna, lärare och elevvårdspersonal.