Stöd för lärande

För föräldrar är det viktigt att regelbundet ha möjligheten att diskutera barnets skolgång och utveckling med läraren. Alla föräldrar behöver dessa diskussioner och nästan varje förälder deltar gärna på dem.

Information om hur studierna framskrider, hur barnet arbetar och beter sig bör ges tillräckligt ofta. Genom regelbunden feedback kan vårdnadshavaren målinriktat stöda barnets inlärning och skolgång. Gemensamma samtal mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ökar det ömsesidiga förtroendet och förmedlar information om elevens situation (Grunderna för läroplanen 2014).

Föräldrarna behöver konkreta tips för att stöda barnets lärande och skolgång i hemmet. I skolan är det ändå viktigt att vara medveten om att alla föräldrar inte har handlingskraften eller resurserna för att stöda barnets lärande. Då är samarbete och föräldrastöd extra viktigt och kräver ofta även mångprofessionell samarbete.

Olika typer av samtal om lärande

Under barnets skolgång kan samtal med föräldrar ha olika målsättningar. Under första mötet kan målsättningen vara att eleven, föräldrarna och läraren lär känna varandra. Ett bedömningssamtal ger föräldrarna information om barnets lärande. I samtal om intensifierat eller särskilt stöd bedömer man behovet för stöd för inlärningen och planerar hur stödet ska verkställas.

I skolan är det viktigt att ha gemensamma riktlinjer om, hur och när man ordnar samtal med föräldrar. Varje förälder borde ha möjlighet att träffa läraren eller grupphandledaren enligt behov, men minst en gång i läsåret. Samtalen är viktiga för alla föräldrar, också de vars barn klarar sig bra i skolan.

Språket får inte vara en hinder för samtal. För föräldrar med annan språk- eller kulturbakgrund är det viktigt att ordna med en kunnig tolk vid behov.

Övningar och verktyg

“Må bra” -handen

Lättläst presentation för skolföräldrar om hur föräldrar kan stöda barns skolgång. Uppgift i samband med presentationen.

Detta material kan användas t.ex. på första föräldramötet för att locka till reflektion om hur föräldrar kan stöda sitt barn och vilka resurser som finns i familjen.

Sasy-kort

SASY -kort; samtal med hjälp av symboler (Finlands föräldraförbund). Dessa kan användas t.ex. i utvecklingssamtal som stöd för diskussionen.

Självreglering

En god självregleringsförmåga stöder inlärningen. I samarbete med hemmet kan man komma överens om enkla sätt att stöda elevens självreglering både i skolan och hemmet. Bekanta er med denna video och reflektera ämnet i kollegiet med hjälp av dessa reflektionskort.

Reflektionskort: Stöd för lärande

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i.

DEL 5: Stöd för lärande

Material för dagis

En kvart om dagen på dagis

Tips på material