Bakgrund och syfte

Skolan och hemmet behöver varandra för att uppfylla det fostrande uppdrag som båda har. Det finns forskning som visar att föräldrars delaktighet är viktig för barnets lärande och skolgång. Familjevänlig skola erbjuder skolorna konkreta verktyg för att samarbeta med föräldrar. Samarbetet baserar sig på skolans styrdokument. Skolans verksamhetskultur blir mera familjevänlig när ni i skolan jobbar tillsammans med föräldrarna.

https://vimeo.com/519912216

Jämlikhet

Jämlikhet betonas i utvecklingen av den grundläggande utbildningen. Jämlikhet betyder att alla kan ta del av jämlik service och har möjlighet att vara delaktiga oberoende av det egna utgångsläget eller behov av stöd.

Jämlikhet i samarbetet mellan hemmet och skolan innebär varje förälders möjlighet att delta när det gäller barnets lärande och samarbetet med skolan. Jämlikhet betyder inte att samarbetet ska vara likadant med varje förälder, utan att familjernas mångfald och olika förutsättningar tas i beaktande i sättet man samarbetar. Varje förälder bör få känna sig bemött och att hens röst blir hörd oberoende av hens eller barnets språk- eller kulturbakgrund, stödbehov, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller dylikt. När ni i skolan jobbar med de olika pusselbitarna är det viktigt att ta i beaktande familjernas mångfald och att ni inte endast utgår ifrån de föräldrar som är lätta att nå.

Övningar och verktyg

Nulägeskartläggning

Före ni börjar på med pusslet för en familjevänlig skola, lönar det sig att ta reda på hur personalen i er skola ser på föräldrasamverkan. Det hjälper er att fokusera på det som behöver utvecklas och gör samtidigt hela personalen delaktiga i processen. Här är vårt ifyllbara frågeformulär som fungerar som självutvärdering för personalen, men ni kan också göra en helt egen som passar er skola.

Målformulering

För all utvecklingsverksamhet bör det finnas mätbara milstolpar och mål som man vill uppnå. Ett sätt att ställa upp mål är att tänka S.M.A.R.T (enl. Doran, g.,1981):

S=Specifikt

M=Mätbart

A=Accepterat

R=Realistisk

T=Tidssatt

När ni har en tydlig, realistisk och mätbar målsättning för läsåret blir det också mera sannolikt genomfört. Det kan handla t.ex. om att

  • Ni under läsåret planerar och genomför ett nytt sätt att ordna möten med föräldrar.
  • Ni tar i bruk en ny kommunikationskanal för att engagera flera.
  • Ni tar föräldrar med i någon arbetsgrupp i skolan.
  • Ni jobbar för nya sätt att samarbeta med föräldraföreningen.
  • Ni jobbar inom personalen för ökad kunskap för att bemöta föräldrar på ett jämlikt sätt.
  • Ni jobbar för ökad välmående med hjälp av satsning på klassföräldraskap.
  • Ni tar i bruk nya sätt att samarbeta med föräldrar kring elevernas lärande mål.

Förutom det ovannämnda kan det vara något helt annat som er skola upplever viktigt just detta läsår. När idéen om utvecklingsarbetet börjar ta forma sig, kan ni använda er av vår handlingsplan för en Familjevänlig skola. Välj de delar ni fyller på under läsåret och utvärdera arbetet i slutet av läsåret eller när ni har gjort den inplanerade insatsen och upplever att uppnått ert mål.

Som stöd för att göra arbetet för en Familjevänlig skola så inkluderande som möjligt kan ni ha hjälp av denna enkla riskanalys. Väl planerat är hälften gjort!

Handlingsplanen för en Familjevänlig skola

Här finns handlingsplanen för en familjevänlig skola i sin helhet som en ifyllbar PDF-dokument. Delarna består av pusselbitar och när ni har bestämt er vilken/vilka delar ni vill satsa på kan ni ladda ner endast de delarna. De enskilda delarna i handlingsplanen finns under varje pusselbit.