Interaktiva föräldramöten

Tanken med att göra föräldramöten mer interaktiva är att flytta fokus från att du som lärare pratar, till att föräldrarnas röst blir hörd. Att föräldrarna får vara aktiva och diskutera med varandra och du får lyssna in deras åsikter, bidrar till gemenskapen och stärker relationerna mellan föräldrarna och till dig som lärare.

Första steget i att göra föräldramöten mer dialogiska och interaktiva är att klargöra vilket syfte mötet har och välja temat efter det. Det är viktigt att syftet också framkommer i inbjudan.

Kom ihåg att börja med en presentationsrunda eller någon annan form av inledning/icebreaker för att skapa en förtrolig stämning. Lämna ändå bort genomgång av all sådan information som lika bra kan delas ut skriftligt, så blir det mera tid över för diskussion.

Sedan är det dags för att gå in på temat, kanske genom en kort presentation. Målet är att alla föräldrar ska ha möjlighet att säga sin åsikt, därför är det inte bra att ställa frågor inför stor grupp, då blir det lätt samma föräldrar som känner sig bekväma att svara. Vill man få in föräldrars åsikter i stor grupp kan man göra det anonymt genom att använda något digitalt verktyg som padlet eller kahoot. (En kahoot kan också fungera som en rolig icebreaker.) För ordentliga diskussioner fungerar smågruppsdiskussioner (3-5 personer) bäst. Här följer några tips på hur det blir bra diskussioner där alla i gruppen får sin röst hörd.

Smågrupps-
diskussioner

 • Steg 1: Gruppen sitter tyst en stund så att alla gruppmedlemmar får fundera på temat/frågan var för sig. Man kan också få papper att skriva ner sina tankar på.
 • Steg 2: Alla gruppmedlemmar presenterar i tur och ordning sina tankar kring frågan. De andra i gruppen koncentrerar sig på att lyssna utan att kommentera.
 • Steg 3: Efter att alla fått säga sitt följer en diskussion. Tillsammans funderar gruppen på vad som är viktigaste och vad alla kan enas om.
 • Steg 4: Eventuell genomgång där alla grupper lyfter fram något som de vill dela med sig för stora gruppen.

Som lärare kan du slappna när du vet att då det kommer till föräldrars diskussioner är det inte VAD de talar om som är det viktigaste, utan ATT de talar. Det handlar alltså om processen, inte produkten.

Ett sätt att jobba i smågrupp är kuvertmodellen. Kuvertmodellen är en lösningsfokuserad metod. Föräldrarna delas in i grupper och varje grupp får ett kuvert med en fråga eller ett problem. Inne i kuvertet finns tomma papper och gruppen försöker hitta på olika lösningar på problemet eller frågan. Sedan byter kuverten grupp. I slutet finns det lika många papper med lösningar på de olika frågorna som det finns grupper. Läraren kan göra en sammanställning på lösningarna (förslagen) som skickas hem till föräldrarna.

Här kommer några modeller på nyckelfrågor att diskutera i smågrupper eller enligt kuvertmodellen:

 • Hur kan vi som föräldrar stödja t.ex. våra barns kamratrelationer, klassandan?
 • Vilka är mina största utmaningar i föräldraskapet just nu?
 • Hur skapa bra rutiner kring läxor, födelsedagskalas, skärmtid?
 • Positiva och negativa sidor med många hobbyer.

Ett annat sätt att jobba är ställningstaganden. Det kan handla om att ta ställning till vad som är viktigast att lära sig i skolan, de viktigaste kompetenserna eller värderingarna. Metoden är ett sätt att belysa att alla föräldrar inte tänker på samma sätt om skolan eller t.ex. fostran, eller att nästan alla faktiskt tänker på samma sätt. Ett sätt att jobba kan vara enligt följande modell.
“Ta ställning till vilka saker som är förhandlingsbara”. Alla grupper får röda, gula och gröna post-it-lappar. På väggen hänger tre stora vita papper med varsin rubrik:
Icke-förhandlingsbara (röda) Förhandlingsbara (gula) Barnet får välja (gröna)
Grupperna diskuterar vilka frågor som passar under vilken kategori och skriver på lapparna. T.ex. läxor, personlig hygien, alkohol, hemkomsttider, läggdagstider, tv-program och spel, klädsel, hobbyer, vänner, hur man använder sina pengar.

I stor grupp

 • Pop up lektioner, föräldrarna får ta del av lektioner i olika ämnen i olika klasser. Prova på metoder och arbetssätt som används i klassrummen.
 • Fyra hörn/Ta ställning till påståenden, föräldrarna får ta ställning till olika påståenden genom att ställa sig på ena sidan av ett streck eller i olika hörn av rummet.
  T.ex. Jag känner mina barns kompisar. Jag har koll på vad mitt barn gör på nätet. Mitt barn behöver hjälp med läxorna. Vi äter middag varje dag tillsammans.
  Med högstadieföräldrar: Min rumsdörr var alltid stängd. Jag följde mina hemkomsttider. Jag uppskattade mina föräldrars råd.
 • Digitala verktyg. Använd olika digitala hjälpmedel så föräldrarna (med hjälp av sina telefoner) anonymt får ta ställning till frågor, åsikter, värderingar.

Exempel på digitala verktyg som kan användas:
padlet.com, create.kahoot.it, voto.se, docs.google.com/forms,
wordle.net, mentimeter.com, doodle.com