Tillbaka

”Grunda professur i Relationer i skolan”

Samtal mellan lärare och vårdnadshavare kan vara krävande. Micaela Romantschuk vänder blickarna mot lärarutbildningen.

– Det ska vara viktigast för alla som jobbar i skolan att prioritera relationerna. Färdigheter i olika ämnen är också viktiga, men har man inte förmågan eller viljan att samtidigt också tänka på relationernas betydelse faller ämneskunskaperna platt.

Det säger Micaela Romantschuk som är verksamhetsledare vid Förbundet Hem och Skola i ett läge då coronaåret med distansundervisning och andra arrangemang i undantagsförhållanden inte vill ta slut.

Läroplanen förutsätter i alla fall en aktiv skola: Skolan ska bjuda in hemmen till samarbete. Det kan ske på många sätt. Olika möten och träffar är avgörande. Det är jätteviktiga också om Teams och Zoom och vad allt de digitala kanalerna heter är allt som finns att tillgå.

I samtliga forum gäller att samtal kan vara knepiga då en 23-åring diskuterar med två 40-plussare om deras barn.

Lösningar tillsammans

Micaela Romantschuk var lärare i 11 år innan uppdraget på förbundet började år 2005. Hon önskar att hon själv skulle ha varit mera ödmjuk inför samtal med föräldrarna.

Jag uppfattade råden från utbildningen så att det var vi lärare som skulle berätta hur allt fungerar. I verkligheten är det mycket fiffigare att redigt be föräldrarna om hjälp och tillsammans komma på lösningar.

Hon säger att lärarutbildningen ska ge läraren de redskap som behövs i dagens skola. Avgörande är att veta hur man skapar goda relationer.

– För en del människor är detta helt naturligt, men man kan också lära sig en hel del och i dag finns det mycket forskning i ämnet.

Micaela Romantschuk har ett förslag – grunda en professur!

– Min tanke är att en professor i ämnet ”Relationer i skolan” skulle ge människors förhållanden i skolan den status och den tyngd de förtjänar.

Första hjälp i broschyren

I den här tidningen ingår ett antal artiklar om växelverkan i skolan och mellan skolan och hemmen; mellan lärare och elever samt mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Vi skriver om behovet av bättre kommunikation – som redan på många håll är bra – och om de lokala Hem och Skola-föreningarnas roll i coronatider. Vi berättar om vikten av skolseniorer, digitalt kunnande och även mobbning diskuteras.

En professur som Micaela Romantschuk föreslår kan ligga långt i framtiden. Den uppdaterade broschyren ”Att mötas i samtal” åtgärdar mera akuta behov. Broschyren är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar.

– Föräldrarnas delaktighet i barnets lärande och deras tro på barnets förmåga har en avgörande betydelse för barnets skolgång. Ett fungerande samarbete mellan lärare och förälder gagnar eleven.

I broschyren diskuteras också vikten av den ökade digitala kommunikationen och kontakten med föräldrar som har en annan kulturell och språklig bakgrund.

Också svåra eller krävande samtal ges stort utrymme. Hur skall man som pedagog förbereda sig inför ett möte med en upprörd förälder eller då man tar upp teman som väcker mycket känslor både hos en själv och föräldern?

– Mitt råd när jag möter unga lärare är att de ska kroka arm med föräldrarna och be dem om hjälp och se dem som den viktigaste sam­arbetsparten, säger Micaela Romantschuk.

Text: Tommy Pohjola

Tidningen Hem och Skola 2/2021

fakta

  • Syftet med Projektet Må bra är att inspirera medlemsföreningar att under
  • läsåret 2021–2022 i samarbete med skolan/daghemmet målmedvetet
  • och med konkret stöd från förbundet jobba med välbefinnande.
  • Förbundet kommer bland annat att erbjuda inspirationsföreläsningar och
  • -material, Fokus Må bra- fikastunder och en Må bra-utmaning.
  • Barn, föräldrar och personal i en skola/ett daghem skall få känna att de
  • är en del av gemenskapen och få må bra i den.