diamond-316610_1280

Erfarenheter från skolor och daghem

Inom ramen för projektet Varje förälder (2018-2021) har två daghem och två skolor i Österbotten varit med och utarbetat samt testat en del av pusselbitarna som ingår i Familjevänlig skola/familjevänligt dagis. Här är en kort beskrivning av vad som gjordes i respektive skola/dagis och samlade erfarenheter kring arbetet inom projektet.

I beskrivningarna framgår tydligt hur olika skolorna och daghemmet tog sig an uppdraget att bli en familjevänlig skola/dagis och vi hoppas att du kan få idéer för hur din skola kan jobba med det här!

Cronhjelmskolan (åk 7-9), Larsmo

Cronhjelmsskolan i Larsmo ville vara med i projektet Varje förälder och pilotera vissa delar av Handlingsplanen för en Familjevänlig skola. I den inledande diskussionen specificerades tre utvecklingsobjekt, som omformulerades som målsättningar för projektet:

  1. Utveckling av Hem och Skola -dagen, så att flera föräldrar nås.
  2. Få en bra första kontakt med blivande sjuors föräldrar.
  3. Få en mer enhetlig kommunikation via Wilma.

Två lärare i skolan formade ett arbetspar, som jobbade aktivt med dessa frågor i skolan under läsåret 2019-2020. De ansvarade för att skriva ner tankarna i handlingsplanen, men hela kollegiet bidrog till innehållet och genomförande av de olika delarna i projektet.

Skolan lyckades särskilt bra med att utveckla Hem och Skola -dagen. Med kommunens och ledningens stöd kunde dagen flyttas till en lördag, vilket gjorde det möjligt för flera föräldrar att delta. Eleverna var också med i planeringen av dagen, vilket bidrog till en bra stämning.

Att få träffas ansikte mot ansikte med föräldrarna värderas högt av lärarna och i skolan vill man fortsätta att sänka tröskeln för föräldarna att delta i sådant som ordnas i skolan. Arbetsparet kommer att bli en arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor och vidareutvecklar samarbetet.

Kvevlax lärcenter (åk 1-6), Korsholm

Kvevlax lärcenter började sin verksamhet i sin nuvarande form hösten 2019. Fem byskolor lades ner och eleverna flyttades till en nybyggd skolbyggnad i Korsholm. Det blev en omställning för elever, lärare och föräldrar och som det ofta är när något förändras, är alla i lite olika skeden av anpassningen till den nya sitationen. Projektet Varje förälder kopplades in i förändringsprocessen hösten 2018, när byskolornas föräldraföreningar började fundera på hur de skulle omorganisera sig när skolorna sammanslås. Eftersom skolans rektor var mån om att direkt från början få ett gott samarbete mellan skola och hem, blev skolan också en pilotskola för testande av pusselbitarna i modellen för en Familjevänlig skola.

Teman som behandlades under läsåret 2019-2020 var skolans atmosfär, kommunikationen, samarbete samt förväntningarna på samarbete mellan hem och skola. Kommunikationen lyftes som tema utgående från själutvärderingen som lärarna fyllde i.

Hela lärarkollegiet satte sig ner flera eftermiddagar under läsåret för att hitta enhetliga sätt att kommunicera med hemmet och utbyta erfarenheter och förväntningar som finns på samarbetet. De använde sig bland annat av årsklockan och kommunikationskanal-tabellen, för att åskådliggöra hur kommunikationen egentligen ser ut. Skolans föräldrar hade också tillfälle att utrycka sina förväntningar på samarbete och kommunikation.

De två sista workshopen med lärarkollegiet kunde inte genomföras på våren på grund av coronaepidemin. Skolan hade dock mer samarbete med hemmet under den tiden och det skrevs även en magistersavhandling med föräldrarna i Kvevlax lärcenter som informanter under våren. I den framkom att fyra av sex föräldrar tyckte att delaktigheten i skolan hade ökat och man märkte att skolan medvetet satsat på föräldrasamverkan.

Sagoskogens daghem, Pedersöre

Sagoskogens daghem kom med i projektet Varje förälder som ett dagis där allt fungerade ganska bra, men där man ändå undrar om allt det goda syns utåt åt föräldrarna. Som målsättning för projektet hade dagiset att

  1. Förbättra kommunikationen med hemmet
  2. Öka föräldrars engagemang i barnets lärande
  3. Stärka fostringsgemenskapen

I det inledande mötet med dagiset diskuterade vi mycket om hur daghemmet på ett enkelt och trevligt sätt kunde få fram de teman som de jobbar med i daghemmet och hur föräldrarna också hemma kan stöda det.

Dagiset har kommit framåt i sina målsättningar. Det har skett genom att medvetandgöra personalen om att man kan dela både smått och stort med hemmet. Fostringsgemenskapen var redan från början god, men inom personalen har det funnits behov av att diskutera att öppenhet är en del av dagisets verksamhetssätt. I och med det har man också inom personalen börjat dela mera idéer åt varandra.

För att öka föräldrars engagemang har man börjat skicka mera info direkt hem med både text och bild. Information ges flera gånger och man beaktar också de föräldrar som inte deltar på föräldramöten. Man har också berättat åt föräldrarna om dagisets förväntningar och målsättningar.

Karperö daghem, Korsholm

Karperö daghem var den första daghem som vi började jobba med i projektet Varje förälder. Det som gjordes i Karperö tillsammans med aktivt daghemspersonal, skedde innan modellen för Familjevänlig skola/familjevänligt dagis började växa fram. Arbetet där har ändå bidragit till utvecklande av denna modell och bör därför också beskrivas här.

I Karperö daghem var målsättningarna att stärka gemenskapen föräldrar emellan och öka föräldrars engagemang. Daghemspersonalen ville också veta hurdana förväntningar föräldrarna hade på daghemmets verksamhet. För att kartlägga nuläget ordnades ett möte med personalen och några föräldrar. Vi diskuterade förväntningar på verksamhet, samarbete och kommunikation, men föräldrarna hade också möjlighet att ansikte mot ansikte berätta om det som de upplevde positivt med daghemmet. För att få flera föräldrar med i diskussionen ordnades en diskussionkväll för föräldrar, med hjälp av frågekorten i Förbundet Hem och Skolas material “Samspelet”. Föräldrarna var överens om att det behövs informell verksamhet där de lär känna varandra, för att skapa trygghet för barnen.

I Karperö daghem gjordes också en enkät för att utreda föräldrarnas förväntningar på samarbetet och intresse för föräldraföreningsverksamhet. Det fanns flera som var intresserade av att engagera sig i föräldraföreningsverksamhet vilket ledde till att en ny förening bildades i daghemmet.