Utvärdering

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change.”

Carl Rogers (1902-1987)

En viktig del av systematisk kvalitetsarbete är utvärdering. Utvärderingens syfte är att

  • identifiera styrkor och svagheter
  • identifiera framtida förbättringsåtgärder
  • fastställa effekten på kort och lång tid
  • fastställa kvalitén av implementeringen

Utvärderingen sker på flera olika nivåer och tidpunkter. Utvärderingen ska styra in skolan på de spår som på sikt leder till bättre välmående och studieresultat för eleverna. Denna pusselbit ska hjälpa skolan att planera hur samarbete med föräldrarna utvärderas och följs upp.

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i.

DEL 6: Utvärdering