Välbefinnande och gemenskap

För en förälder är det viktigt att barnet är tryggt och mår bra. Varje förälder behöver känna till hur daghemmet jobbar med barnens psykiska, fysiska som sociala välbefinnande.

Föräldrar kan på många sätt bidra till att stärka gemenskapen i daghemmet. Bara genom att föräldrarna blir bekanta med varandra ökar också tryggheten och gemenskapen bland barnen.

Det är bra att satsa extra mycket på att stärka gemenskapen bland föräldrarna i övergångsskedena, det vill säga när barnen börjar på daghemmet, i förskolan eller förbereder sig för skolan. När föräldrarna har skapat kontakter till varandra sänker det tröskeln att också senare erbjuda varandra kamratstöd.

När föräldrarna är en del av gemenskapen påverkar det hela daghemmets atmosfär på ett positivt sätt.


Reflektionskort

Reflektionskorten ska fungera som ett stöd i kollegiets diskussioner om föräldrasamverkan. Under varje rubrik finns en sida med diskussionsfrågor och en med utdrag från läroplanen där ämnet lyfts fram. Mera instruktioner finns i dokumentet.