Delaktighet och inkluderande verksamhet

Checklista för att främja föräldrars delaktighet

 • Vi kommunicerar öppet och regelbundet med föräldrarna så att de har insyn i verksamheten.
 • Vi kommunicerar på ett tillgängligt och tydligt sätt, också med tanke på språket.
 • Via vår kommunikation bjuder in till dialog istället för att enbart informera.
 • Via vår kommunikation och vårt förhållningssätt förmedlar vi att föräldrarna är en resurs för barnets lärande och utveckling på daghemmet.
 • Vi bjuder in föräldrar till regelbundna, interaktiva möten där de kan diskutera olika frågor som berör daghemstiden och få information om daghemmets verksamhet.
 • Vi lyssnar in föräldrarnas behov och ordnar föräldrakvällar och föräldramöten kring de frågor som föräldrarna upplever angelägna.
 • Vi diskuterar med föräldrarna vilka förväntningar de har på föräldrasamarbetet. Vi lyfter också fram våra förväntningar.
 • Vi hjälper föräldrarna att stödja sitt barns lärande och utveckling genom att uttala målen för verksamheten och diskutera föräldrarnas roll i barnets lärande och utveckling.
 • Vi ger föräldrar information om barnets framsteg regelbundet.
 • Vi låter föräldrar delta i att ta beslut om viktiga frågor som påverkar daghemmet och barnen.
 • Vi bjuder in till frivilligarbete, till exempel genom att ge föräldrar möjlighet att hjälpa till med projekt, evenemang och annan verksamhet i daghemmet.
 • Vi samlar regelbundet in respons om föräldrasamarbetet för att utveckla vår verksamhet.
 • Vi erbjuder föräldrar att vara delaktiga på olika sätt och är måna om att alla ska känna sig delaktiga och inkluderade i daghemmets gemenskap.