Delaktighet och inkluderande verksamhet

  • Det ska finnas ett fungerande samarbete mellan hemmen och daghemmet såväl på individnivå som på gruppnivå och daghemsnivå. Det är daghemmet som ska ta initiativ till samarbetet.
  • I ett familjevänligt daghem har alla föräldrar möjlighet att vara delaktiga på jämlika
    grunder.
  • Varje förälder ska känna sig sedd och hörd i daghemmet oberoende av sin, eller sitt barns, språkliga och kulturella bakgrund, behov av stöd, sexuella läggning etc.
  • Daghemmet är medvetet om mångfalden av familjer (familjer med olika språklig och kulturell bakgrund, föräldrar till barn med funktionsvariationer, regnbågsföräldrar, bonusfamiljer etc.) och samarbetet och kommunikationen präglas av respekt, jämlikhet och öppenhet för varandras olikheter.
  • I ett familjevänligt daghem är det tydligt att man ser föräldrar som en tillgång och resurs och utgår ifrån att hemmet och daghemmet har samma målsättning;
    att barnen ska trivas på daghemmet, känna sig trygga och lära sig.