Öppen och välkomnande verksamhetskultur

 • Det viktigaste elementet i ett fungerande föräldrasamarbete är förtroende. En pedagog som visar omsorg och omtanke om barnet, det vill säga utgår från vad som är bäst för barnet, inger förtroende.

 • För att föräldrar ska känna tillit till daghemmet behöver de ha insyn i verksamheten.
 • Genom att berätta för föräldrarna hur de kan stödja sitt barns tid i daghemmet och vara öppen för att diskutera det, kan föräldrarna vara en resurs för barnet och hela daghemsgemenskapen.
 • Ett framgångsrikt föräldrasamarbete bygger på att man ser föräldrarna som intresserade och
  ansvarstagande, att kommunikationen är öppen mellan hemmet och daghemmet och att man alltid placerar barnets bästa i centrum.
 • Varierande innehåll i föräldramötena och föräldrakvällarna ökar föräldrarnas engagemang och
  delaktighet. Mötena behöver ha ett mervärde för att föräldrarna ska vilja delta. Att bara informera räcker inte till för de flesta föräldrar för att de ska känna sig lockade att delta. Det här gäller särskilt föräldrar med flera äldre barn som gått på dagemmet och redan är
  bekanta med hur daghemmet fungerar.

Diskussioner om värdegrund

Daghemmets värdegrund är också viktig att beakta i frågan om föräldrasamarbete. I dagens samhälle där barnen får intryck från olika håll som representerar olika värderingar, är det viktigt att samlas och lyfta fram vilka värderingar daghemmet står för och hur hemmet och daghemmet tillsammans kan stärka barnet i att skapa en egen värdegrund.

Diskussioner om värderingar kan hållas inom den egna gruppen eller tillsammans med hela daghemmet. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla ska vara av samma åsikt. Samtidigt är det viktigt att fundera hur dessa värderingar syns i den dagliga verksamheten på daghemmet. Ett daghem som genuint förmedlar en välkomnande atmosfär har redan lagt grunden för ett gott samarbete med hemmen.