Tillbaka

Eftis är en viktig del av vardagen

Eftermiddagsverksamheten innebär en högklassig fritidsverksamhet för skolbarn på de lägsta klasserna med behöriga och kunniga ledare vars uppgift är att hitta barnens egen styrka samt stödja den.

Inför skolstarten är det inte bara lärare och skolgångsbiträden som förbereder den kommande terminen. Även eftisledare har fullt upp med att göra upp ingående planer för terminen och följer verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen.

‒ Den kommunala verksamhetsplanen baserar sig på grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen, säger Anne Lindholm, koordinator för eftermiddagsverksamheten i Borgå.

I Borgå verkar morgon- och eftermiddagsverksamheten i 17 skolor. Borgå stads utbildningstjänster koordinerar verksamheten medan aktörer inom den tredje sektorn står för arrangemangen. Antalet ledare varierar bland annat enligt eftisarnas storlek. I staden finns därtill eftiset Konstikas som koordineras av Borgå konstskola.

God utveckling av verksamheten

‒Verksamheten har utvecklats väldigt mycket under de 13 år jag arbetat som ledare, säger Simone Berthold, en av ansvarsledarna för Kvaba eftis som verkar i Kvarnbackens skola i Borgå. Övriga ledare i Kvaba eftis är Jonas Koivumäki och Katarina Sjögren.

Eftisledare Simone Berthold och koordinator Anne Lindholm vill utveckla eftis.

Ledarna planerar arbetet ett halvt till ett år i förväg och informerar om det genom månadsbrev till eftisbarnens föräldrar.

För att eftisverksamheten skall löpa på bästa sätt är ett gott samarbete mellan skolans personal och eftisledarna ett måste. Berthold konstaterar att hon under åren satsat en hel del på att få samarbetet att löpa.

Ännu i våras arbetade hon i en liten skola där eftiset hade tillgång till ett eget rum. Dagtid användes det av skolpersonalen och under eftermiddagen fungerade det som ett eftis. Skolans foajé samt gymnastiksal och skolgård fanns också tillgängliga för barnen.

Om något av barnen blev trött fick det vila på en soffa som fanns i ett av klassrummen. Likaså var tv:n tillgänglig om man ville se på en film. Det här gjorde det möjligt för eftisledarna att på ett helt annat sätt bygga upp verksamheten.

Samarbete grunden för förståelse

Ett gott samarbete med skolorna är grunden till att öka förståelsen för det arbete som utförs av eftispersonalen.

‒ Sist och slutligen handlar det om samma barn i samma utrymmen. Eftiset är en viktig del av skolbarnens vardag, säger Berthold.

För utvecklandet av verksamheten är kompetent personal ett måste. I Borgå har man försäkrat sig om att alla ansvarsledare har behörig utbildning.

‒ De behörigas antal ökar hela tiden. Vissa serviceproducenter har för tillfället ledare på läroavtal för att de skall få kompetens för arbetet, säger Lindholm.

‒ Genom att ha behöriga ledare och en bra verksamhetsplan kommer vi så småningom bort från tankesättet att eftiset endast är en trevlig klubb efter skolan, inflikar Berthold.

I verksamheten strävar man till att erbjuda barnen en positiv och trygg miljö som möjliggör för barnen att pröva på olika verksamheter. Byggstenarna för en dag ska bestå av flertalet komponenter med allt från utevistelse, mångsidig verksamhet till ett bra mellanmål, en lugn stund och möjligheter till fri lek.

‒ Eftiset innebär en högklassig fritidsverksamhet för skolbarn på de lägsta klasserna med behöriga och kunniga ledare, säger Lindholm.

Stödjer barnens egna styrkor

Ledarnas uppgift är att hitta barnens egen styrka samt att stödja den. Många gånger syns frukten av arbetet redan under terminens gång.

‒ Det är en härlig upplevelse att få se barn hitta sin hobby tack vare det vi gör här. Alla barn har inte samma möjlighet till att ha många olika fritidsverksamheter på kvällarna. Det finns också de som kanske har en litet för ensidig fritidsverksamhet och får lära sig nytt hos oss, funderar Berthold.

Att lära sig något nytt ger ökat självförtroende hos barnen och stöder uppfostran i hemmet.

Tidningen Hem och Skola 3/2019. Text och foto: Marit Björkbacka