Tillbaka

Skolcoacherna har hittat sin plats

En kartläggning av arbetsbilden, kompetenshöjning och nya verktyg. Tack vare ett treårigt projekt har jobbet som skolcoach fått tydligare konturer.

Under tre år har projektledaren Carolina Silin fokuserat på skolcoacher. Hon har kartlagt nuläget, intervjuat coacher på olika håll i Svenskfinland och funderat på utvecklingsmöjligheter.

– Skolcoacher är fortfarande en ganska ny yrkesgrupp och många vet inte riktigt vilka ansvarsområden och uppgifter de har. Vi har också velat ta reda på hur coacherna själva upplever sitt arbete och hur samarbetet med andra professionella fungerar.

Carolina Silin är lektor vid yrkeshögskolan Novia. Studien “Vad gör skolcoachen?” har hon genomfört tillsammans med sin kollega Nanette Westergård och Matilda Wrede-Jäntti vid Helsingfors universitet.

Matilda Wrede-Jäntti, Nanette Westergård och Carolina Silin är ansvariga för projektet ”Vad gör skolcoachen?”.

Till skolcoachens främsta uppgifter hör att främja närvaro och välbefinnande i skolan. Fokus ligger ofta på att stödja elevernas relationer och att vara en tillgänglig vuxen, som kan erbjuda stöd med låg tröskel.

– Målsättningen med projektet har varit att stärka skolcoachernas kompetens och klargöra deras arbetsbild. Vår kartläggning visar att det finns stora skillnader i arbetsförhållanden. Vissa coacher har en permanent heltidsanställning, medan andra har tidsbundna kontrakt. Även antalet veckotimmar, lönen och antalet elever man ansvarar för varierar, liksom coachernas utbildningsbakgrund, säger Carolina Silin.

De coacher hon och hennes kolleger pratat med vill vara tillgängliga, trygga vuxna i skolan. De ser som sin uppgift att bygga förtroende, lyssna, observera, locka till reflektion och vid behov slussa elever vidare till andra professionella. En del berättar att deras främs­ta uppdrag är att jobba för ökad motivation och minskad skolfrånvaro, medan andra betonar betydelsen av att främja välbefinnande och bekräfta eleverna.

– De flesta strävar efter att vara neutrala, kravlösa vuxna med en helhetssyn på eleverna. Som coach har man icke-schemalagd tid som möjliggör både flexibilitet och närvaro.

Men det finns också utvecklingsmöjligheter. Önskemål som lyfts fram är fortlöpande arbetsavtal, en tydligare arbetsbeskrivning och en lön som bättre motsvarar arbetets kravnivå.

Studien gav mersmak. Carolina Silin kommer nu att ansöka om finansiering för ett nytt projekt där hon vill jämföra yrkestitlarna skolcoach och skolungdomsarbetare för att se vilka likheter och skillnader det finns i hur man jobbar.

– Det verkar som om vi hittat en nisch, det finns inte speciellt många studier om eller fortbildningar för skolcoacher, men helt klart en efterfrågan.

Text: Sonja Finholm

Läs också: Skolcoacherna ser eleverna