Tillbaka

Det viktiga är att träffas och ha kontakt

Oxhamns skola i Jakobstad har omkring 30 klasser med elever i årskurs 6–9. Föräldraföreningen Triolens ordförande Linda Huldén ser föreningsverksamhet som en värdefull möjlighet att engagera sig och påverka.

Vilken betydelse har en föräldraförening för gemenskapen och sammanhållningen i skolan?
– Jag tror den kan ha stor betydelse. I de flesta sammanhang där människor har med varandra att göra är det bra att träffas och prata. Genom att vara aktiv i en förening får man en känsla av att man kan påverka, vara delaktig och hjälpa. Det gynnar alla. Triolens nuvarande styrelse tillträdde genast efter att pandemins begränsningar togs bort. Det ger oss en helt annan möjlighet än tidigare att ha sådan verksamhet där man kan träffas och umgås igen.

Triolens styrelse: Linda Huldén, Lidia Lehtinen-Jokela, Åsa Emet, Daniel Ainasoja, Simon Gripenberg, Åsa Wallendahl, Jenna-Mari Rak och lärarrepresentanterna Malin Hägg ochHeidi Kuusisaari.  Foto: Malin Hägg 

Skolan förnyas och har just nu verksamhet i flera olika byggnader. Vilken roll har föräldraföreningen haft i den här processen?
– Att det hela tog fart för några år sedan är mycket tack vare föreningen. Elever, lärare och föräldrar började misstänka dålig inomhusluft vilket ledde till att föräldraföreningen ordnade en protest och var ihärdiga och tryckte på i skolfrågan. I dag är gamla Oxhamns stängd och eleverna har tillfälligt varit inhysta i andra byggnader och baracker fram till att delar av den nya skolbyggnaden togs i bruk i början av året. Föreningen har också jobbat för att det ska finnas meningsfulla aktiviteter på rasterna, till exempel har vi jättefina bänkar ute på gården som styrelsemedlemmen Simon Gripenberg designat och byggt tillsammans med några andra i styrelsen.

På vilket sätt samarbetar ni med elevkåren?
– Spontant kunde man kanske tro att högstadieelever kan vara oengagerade, men tvärtom har de visat sig vara initiativrika, fulla av idéer och engagemang. Förra terminen ordnade vi ett möte där elevkåren fick föra fram sina önskemål på hurdana aktiviteter de önskar från vår sida. Resultatet blev discon för alla fyra årskurser. Vi ordnade också en kick off-kväll, ett återkommande evenemang då sexorna ordnar program för de blivande sexorna. Det kan vara till exempel laserbanor, frågesport eller liknande där eleverna får bekanta sig med varandra och med sin nya skola.

Hur ser samarbetet med stadens andra föräldraföreningar ut?
– Det finns ett nytt nätverk i Jakobstad som omfattar stadens föräldraföreningar på alla stadier dit också de finskspråkiga skolornas föräldraföreningar är inbjudna. Tanken är att det ska vara ett forum där man samlas kring beslut som fattas i skolrelaterade frågor och där man kan diskutera och föra fram tankar och funderingar som rör våra barn och unga.

Vilka teman kommer Triolen att arbeta kring i år?
– Inget är spikat ännu, men efter en lång period av restriktioner vill vi träffas på riktigt igen. Sannolikt blir det en föreläsning eller något annat evenemang för föräldrar, men vi vill också utnyttja erfarenheterna av samarbetet med elevkåren. Vi kommer också att hjälpa skolans vänelevsgrupp med ett disco under två kvällar senare i höst där vår roll blir att rekrytera vuxna övervakare.

Text: Catrin Sandvik