Tillbaka

Är det någon konst att vara modig om man inte är rädd?

1.3 2022 Dessa ord är tagna ur Muminpappans memoarer som utkom år 1950, i eftersviterna av andra världskriget. Den senaste veckan har säkert väckt känslor hos oss alla och mångas tankar har förts 80 år tillbaka i tiden. Den trygghet vi vaggats in i och litat på har plötsligt blivit ifrågasatt. Många av oss är villiga att kavla upp ärmarna och hjälpa de utsatta så gott vi kan. Att känna att man kan göra något hjälper oss att hantera våra egna känslor. Vi kan känna empati, sorg och oro, grundläggande känslor för medmänsklighet. Men vi kan också uppleva känslor som rädsla, ilska och till och med hat.

Vi människor har en tendens att kategorisera vår omvärld för att göra den enklare att hantera. Vi klarar inte av att ta in all information som skulle behövas för att kunna se världen och människorna runtomkring oss så nyanserat som det skulle behövas. Vi delar därför in människor i in- och utgrupper. Till ingruppen hör vi själva och de som vi identifierar oss med. I dagens läge är den starkaste identifikationsgruppen kanske finländare för många av oss. Till utgruppen hör de som vi inte identifierar oss med. Vi har en tendens att se mera skillnader bland människor som ingår i vår ingrupp än bland dem som vi ser som utgrupp. Vi ser alltså utgruppen som mera homogen. Därför tenderar vi också att tycka att alla i utgruppen delar åsikt i någon viss fråga.

Det här kan det vara bra att påminna sig om i ett läge vi nu befinner oss i där vi blir tvingade att omdefiniera vår omvärld och vår syn på den. Vi behöver vara medvetna om att ett folk inte betyder en åsikt. Vi ska inte rikta vårt hat mot oskyldiga människor. Och vi ska välja våra ord noga när vi talar om människor i vårt grannland. Våra barn speglar våra känslor och vårt sätt att hantera svåra situationer. Vi kan fungera som förebilder för medmänsklighet och empati. Visst är alla känslor lika berättigade, men vi ska rikta dem rätt. Före vi uttrycker oss i tal eller skrift kan det vara bra att stanna upp vid dessa tre grundpelare för kommunikation: Är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt?

Den solidaritet som uppstått nu när ett europeiskt land är i krig visar hur vi behöver varandra. Den visar också vårt behov av att höra till en grupp. Men vi behöver modigt våga stå upp för varandra och behandla varandra med medmänsklighet. Och som svar till Muminpappan, så är det nog ingen konst att vara modig om man inte varit rädd.

Katarina Perander

Sakkunnig på Förbundet Hem och Skola

Socialpsykolog