Tillbaka

18.2 Tretusen "Att mötas i samtal" ges lärare

Hem och Skola ger lärare tretusen exemplar av ”Att mötas i samtal”

”Att mötas i samtal” är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar. Texten är skriven av Lilian Rönnqvist och ger läraren redskap att skapa ett möte där pedagogen har en professionell roll. Rektorer i skolor och föreståndare vid daghem med en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola har erbjudits möjlighet att beställa broschyren ”Att mötas i samtal”. Broschyrerna når skolor och daghem före sportlovet.

Pedagogens förmåga att skapa en god relation med hemmet bygger på att det finns möjlighet och vilja till samarbete. I dagens skola och i läroplanen betonas vikten av ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Föräldrarnas delaktighet i barnets lärande och deras tro på barnets förmåga har en avgörande betydelse för barnets skolgång. Ett fungerande samarbete mellan lärare och förälder gagnar eleven. Som professionell kan man utvecklas och bli bättre på att leda föräldramöten eller att leda lärandesamtal eller samtal kring planen för småbarnspedagogik och här kan broschyren ”Att mötas i samtal” och ökade insikter i samtalsmetodik vara ett värdefullt stöd.

I broschyren på 36 sidor tas också vikten av den ökade digitala kommunikationen och kontakten med föräldrar som har en annan kulturell och språklig bakgrund upp. Ett stort utrymme ges också åt svåra eller utmanande samtal. Hur skall man som pedagog förbereda sig inför ett möte med en upprörd förälder eller då man tar upp teman som väcker mycket känslor hos en själv och föräldern? Det handlar mycket om att bemöta och hantera känslor i en situation där man som pedagog har den professionellas roll och uppdrag.

Broschyren ”Att mötas i samtal” kommer att användas som kursläsning vid lärarutbildningen och i samband med de fortbildningar Förbundet Hem och Skola erbjuder redan yrkesverksamma pedagoger.

Broschyren hittas på Hem och Skolas webbplats: hemochskola.fi/material

Mera information ger:

Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-3362016