Tillbaka

1.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2020. Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen COVID-19-pandemin har förändrat de finländska barnfamiljernas vardag på många sätt. Undantagsförfarandena, distansarbetet, fruktan för arbetslöshet och den osäkra framtiden tär på både barnens och de vuxnas krafter. Ett barn har inte alltid de färdigheter som behövs för att berätta om sina tankar och känslor. Precis som vuxna behöver också barn stöd och uppmuntran för att klara sig i vardagen.
Under exceptionella tider betonas föräldrarnas och alla fostrares ansvar för barnens välmående och behov. Det är viktigt att de vuxna tänker på att barn oftast upplever förändringar i livet mycket starkare än deras föräldrar. Därför är det av yttersta vikt att prata om förändringarna och att förstärka barnens känsla av trygghet när familjen möter nya och överraskande situationer. En balanserad vardag och fest erbjuder de bästa förutsättningarna för barnens liv och uppväxt.
Festhögtider erbjuder alla möjlighet till vila och uppmuntrande umgänge. Då framhävs det stöd och den trygghet som familj och släkt ger barnen. De som har ansvar som fostrare ska säkerställa att barnen inte blir ensamma till exempel på grund av föräldrarnas användning av berusningsmedel eller likgiltighet. Berusningsmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. På detta sätt försämrar berusningsmedel redan utvecklingen av den tidiga interaktionen och anknytningen mellan barnet och föräldern. I värsta fall leder användningen av berusningsmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket allvarligt skadar barnets utveckling och ökar risken för att barnet utvecklar ett våldsamt och självdestruktiv beteende.


Kampanjen En nykter jul för barnets skull uppmuntrar den vuxna befolkningen att skapa en trygg och sund feststämning för barnet utan berusningsmedelsrelaterade olägenheter. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla som har ansvar som fostrare att ge barnen en nykter jul – en fest i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att garantera att barnet får ett helt nyktert liv.
Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november–december. Affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem under vecka 52. Kampanjmaterialet får användas fritt och det finns på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.


I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf tillsammans med A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbun-det för barnskydd, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands ASH rf, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, Stiftelsen Bensow, SOS-Barnbyar och Yle.


Ytterligare information: www.annalapselleraitisjoulu.fi
verksamhetsledare marko.kailasmaa@raitis.fi
Marko Kailasmaa www.raittiudenystavat.fi
Nykterhetens Vänner rf @RYYSTAVAT
tfn 040 455 4356