Tillbaka

20.8 Pandemin får inte försämra kommunikationen

Pandemin får inte försämra kommunikationen mellan hemmet och skolan. Förbundet Hem och Skola har fått signaler från många oroliga föräldrar om att höstens första föräldramöte är inställt. Det här är olyckligt eftersom den första kontakten på hösten lägger grunden för en god samverkan mellan hemmet och skolan. Enligt Utbildningsstyrelsen får samverkan med föräldrarna en allt viktigare roll då undervisningsarrangemang avviker från det normala. I rådande läge skall kommunikationen och dialogen stärkas, inte försämras.

Hem och Skola uppmanar skolor att hitta sätt som stärker kontakten till alla föräldrar. Ett fysiskt möte är en naturlig start för att etablera en kontakt med barnens vårdnadshavare, speciellt då barnet får en ny lärare eller börjar i ett nytt skolstadium. Det går att ordna ett fysiskt möte så länge man tar hänsyn till anvisningar om hur minimera smittorisken. Det gå bra att ordna mindre klassvisa möten om man inte vill inbjuda till ett stort föräldramöte. Klassvisa träffar är det viktigaste sättet för föräldrar att etablera kontakt med varandra då eleverna börjar i en ny klass. I dag går det att ordna separata lösningar som komplement om någon förälder hör till en riskgrupp och hellre deltar digitalt.

Det är viktigt är att skolan inbjuder föräldrar till samarbete enligt det som Utbildningsstyrelsen efterlyser:

”Samarbetet mellan hemmet och skolan får en allt viktigare roll om undervisningen ordnas med arrangemang som avviker från det normala. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att det finns förutsättningar för samarbetet. Skolans och elevvårdstjänsternas personal ska vara aktiva och initiativtagande i kommunikationen med hemmen. Skolan ska informera vårdnadshavarna i tillräcklig mån så att de har information om de aktuella undervisningsarrangemangen och om elevens framsteg i studierna. Det är skäl att försäkra sig om att även vårdnadshavare som har ett främmande språk som modersmål får tillräckligt med information.”

Hem och Skola har förståelse för att början av terminen har varit arbetsdryg för alla inom skolvärlden då direktiv och anvisningar varit föränderliga och ibland otydliga. Trots det är det viktigt att skolan genast i början av terminen tar ett stadigt grepp om kommunikationen med föräldrar. Föräldrar behöver en etablerad och trygg kontakt med skolan för att kunna stödja sitt barn på bästa sätt under det kommande läsåret. Ifall skolan väljer att inhibera höstens första stora föräldramöte ska de ersättas av mindre träffar eller åtminstone av ett välgenomtänkt digitalt föräldramöte som ger utrymme för interaktion.

Mera information ger:

Förbundet Hem och Skola, Verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-336 20 16