Tillbaka

20.9 Pressmedd. Hem och Skola-dagen fre 27.9

Aktivare dialog med hemmen om undervisningen och skolan behövs

Samarbetet mellan hemmet och skolan har antecknats utförligt i grunderna för läroplanen, men genomförandet av detta samarbete kräver aktivare samtal och möten mellan föräldrarna och skolan än vad fallet är i dag.

Den offentliga diskussionen om skolan visar att det är nödvändigt att förklara läroplanerna och de pedagogiska målen för föräldrarna samt att göra föräldrarna bättre bekanta med skolans verksamhetskultur, så att de förstår syftet med de läroplaner som införts. Om undervisningens mål och metoder är främmande för föräldrarna får de en felaktig uppfattning om hur skolan är i dag. Då har hemmet få möjligheter att stödja barnets skolgång.    

I grunderna för läroplanen konstateras att vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det är en central del av skolans verksamhetskultur. Samarbetet ökar elevens, klassens och hela skolgemenskapens välbefinnande och trygghet. Grunderna för läroplanen slår fast att vårdnadshavarna ska ges möjligheter att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete.

Syftet med den riksomfattande Hem och Skola-dagen är uttryckligen att främja dessa mål, och dagen har upprepade gånger gett utmärkta resultat. I responsenkäten år 2018 ombads skolorna bedöma hur väl evenemanget uppfyller dess nationella mål. Evenemanget fick medeltalet 8,7 på skalan 4–10. 

“Hem och Skola-dagen ökar gemenskapen, nätverksbygget, företagsamheten, delaktigheten och interaktionen. Det betyder att den bidrar till genomförandet av målen i grunderna för läroplanen”, skriver en rektor i sin respons.

– Ett fungerande samarbete bygger på förtroende och ömsesidig respekt som uppkommer endast när vi är tillräckligt bekanta med varandra, påminner Ulla Siimes, verksamhetsledare för Finlands Föräldraförbund.

Föräldrabarometern 2018 visar att föräldrarna är intresserade av att delta mer aktivt i skolans verksamhetskultur och utveckling än i dag, om skolan erbjuder möjlighet till det. Därför utmanar Hem och Skola-dagens bakgrundsorganisationer skolorna att utveckla nya sätt att möta föräldrarna och förstärka samarbetet och samförståndet mellan hemmet och skolan.

– Det är en glädje att se hur Hem och Skola-dagen genuint erbjuder vuxna som är viktiga för barnet möjlighet att mötas i skolans vardag. De aktiva skolorna, daghemmen och föräldraaktörerna som på det praktiska planet ordnar Hem och Skola-dagen, förtjänar ett stort tack för det, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola i Finland.

Hem och Skola-dagen har firats sedan år 2011. Nästan hälften av grundskolorna i vårt land deltar i dagen. Även daghem, förskolor och läroanstalter på andra stadiet deltar i temadagen. En förteckning över de skolor som anmält sig till Hem och Skola-dagen finns på adresserna www.kodinjakoulunpaiva.fi och www.hemochskola/dagen

Ytterligare information:
Finlands Föräldraförbund:
Verksamhetsledare Ulla Siimes, 040 553 0981 eller kommunikationsexpert Leena Herlevi-Valtonen, 044 755 1369.
Förbundet Hem och Skola i Finland:
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, 050 336 2016 eller informatör Maarit Westerén, 050 305 59 49.

Hem och Skola-dagen i de sociala medierna:
#kodinjakoulunpäivä
#hemochskoladagen

Hem och Skola-dagens bakgrundsorganisationer: Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Finlands Kommunförbund, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.

Social- och hälsovårdsministeriet stödjer dagen med medel från Veikkaus.