Tillbaka

Bokpaket och lägerskolstipendier

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete gällande lägerskolstipendier och bokpaket som riktar sig till olika klasser och skolstadier .

Det hela började med samarbetet kring lägerskolstipendier år 1991. Till en början beviljades stipendiet till 60-70 skolklasser. Under åren har antalet ansökningar mera än fördubblats och 2018 beviljades stipendiet till 160 klasser eller grupper som förverkligar en lägerskola under 2019.

Samarbete kring bokstipendier började år 2001. Till en början var det frågan om ett bokpaket som riktade sig till elever i årskurs 1. Senare blev det ett alternerande system så att det var elever i årskurs 5 som vartannat år fick bokpaketet. Numera ingår också ett pedagogiskt material som utformats av Ordkonstskolan i bokpaketet som går till lågstadiet. Idag finns det också bokpaket som riktar sig till högstadiet och gymnasiet. Antalet beviljade bokpaket har ökat under åren och 2018 skickades totalt över 200 bokpaket till skolor.

Det är Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd som står för kostnaderna för bokpaketen och lägerskolstipendierna och det är Förbundet Hem och Skola som administrerar ansökningsprocesserna.