Tillbaka

Höga krav kan ge utmattade föräldrar

Har du svårt att orka? Många föräldrar ställs inför höga krav men har få resurser. Ett intensivt föräldraskap där man förväntas agera nästintill felfritt är ofta idealet, samtidigt som många föräldrar lämnas ensamma med kraven. Det här kan ha allvarliga konsekvenser, visar forskning.

Utmattning i föräldraskapet tar sig ofta uttryck som trötthet, bristande engagemang eller känslomässig distans till barnet och resulterar ofta i en känsla av otillräcklighet och skuldkänslor. Det vet Matilda Sorkkila, docent vid Jyväskylä universitet. De internationella jämförande studier hon deltagit i visar att föräldrar i individcentrerade länder som Finland ofta är mer utmattade än i samhällscentrerade länder där familj och bekanta ofta är involverade i uppfostran och fungerar som stöd för familjen.

Matilda Sorkkila

– Föräldrautmattning kan få mycket allvarliga konsekvenser och har till exempel kopplats till rusmedelsmissbruk, relationskonflikter och självmordstankar bland föräldrarna. Dessutom är föräldrautmattning en stor risk för barns välbefinnande då symptomen utgör en ökad risk för exempelvis barnmisshandel och våld. Därför är det viktigt att identifiera och ingripa så tidigt som möjligt. I ett samhälle som vårt där man förväntas klara det mesta på egen hand vore det viktigt att diskutera hur man kan öka stödet för familjer och minska ensamheten bland föräldrar, säger Sorkkila.

Mammorna är ofta mer utmattade
Många studier visar att kvinnor oftare än män uppvisar utmattningssymtom, vilket enligt Sorkkila kan bero på att kvinnor oftare känner sig utsatta för yttre press och krav. Det är också vanligt att kvinnor, särskilt i genusmedvetna länder, har en dubbel börda. De förväntas delta lika mycket i arbetslivet som männen samtidigt som de fortfarande utför det mesta av hushållsarbetet och barnomsorgen.

– Vi behöver notera att pappors utmattning kan yttra sig på ett annat sätt än mammors. Därför borde vi överlag prata mer om familjers återhämtningsförmåga, värdesätta föräldraskapet mer och sänka ribban för att söka hjälp. Utmattning är aldrig ett aktivt val och påverkar inte förälderns kärlek till barnet, det är viktigt att poängtera.

Ett bra nog föräldraskap duger
Det viktiga i förälderns relation till barnet är en vardag med fungerande rutiner och en samvaro som präglas av ömhet och kärlek. Det förklarar Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Hon poängterar vikten av att lära barnet att sätta ord på vad som händer, både inre och yttre saker.
– Fråga till exempel ”blev du ledsen?”. Den vuxna är barnets förebild i hur världen funge­rar och därför är det viktigt att kunna stanna upp, gå tillbaka i en situation för att definiera vad det var som hände. Då lär barnet sig att sätta ord på sina känslor. Det är också viktigt att som vuxen erkänna om man gjort något fel och be om förlåtelse. Gör man inte det lär sig barnen ett felaktigt beteende som i sin tur kan skada dess utveckling. Barn är förlåtande till sin natur och ett gräl kan ofta redas ut med en kram och ett förlåt, säger Kalland.

Mirjam Kalland

Hon förklarar att det finns något man på fackspråk kallar för residual, lite som en buffert av ork. En förälder som känner att gränsen till att explodera ständigt är nära har gjort slut på sin buffert och behöver reagera. Ofta kan det hjälpa att ta upp saken till diskussion med en annan vuxen, kanske göra upp en plan för hur vardagsrutinerna ska se ut, men ibland behövs professionell hjälp.

– Vi vuxna tar lån för att köpa materiella saker, men inte lika lätt för att skaffa oss ork. Kolla vad som är rimligt i din situation om du känner dig trött – kan du anlita städhjälp, barnvakt eller kanske jobba mindre? Jämför man Finland med Sverige och Norge så arbetar finländarna i mindre utsträckning kortare arbetsdagar medan barnen är små. Om det utvecklades modeller som gör förkortad arbetstid ekonomiskt möjligt skulle det minska på föräldrautmattning och också stödja barnens utveckling och välbefinnande.

Text: Catrin Sandvik