Tillbaka

Om bildning och utbildning

Det kan vara ett bra redskap i diskussionen om skolans uppgifter att minnas skillnaden mellan bildning och utbildning. Ett sätt att se på saken är att säga att utbildning finns till för de nuvarande behoven medan strävan till bildning har mera grundläggande mål.

Ur individens synvinkel är utbildning främst ett hjälpmedel med vars hjälp var och en kan hitta en plats i samhället där hen kan göra nytta. Ur samhällets synvinkel behövs utbildning för att samhället skall fungera. Vi utbildar individer för ”samhällsfunktionerna”. Mest typiskt är utbildning en väg till ett arbete. Vi får ”kompetens” på arbetsmarknaden. I lyckliga fall blir mötet mellan individ och samhälle bra för båda. Individen kan ta på sig uppgifter som passar henne och som behövs.

En svårighet i dag är vår oro för framtiden och förändringstakten: mörka moln tornar upp sig och den tekniska utvecklingen gör att samhällsbehoven, och därmed även utbildningsbehoven, snabbt förändras. För den enskilda kan det vara slitsamt att tvingas utbilda sig för nya behov, särskilt om man gillar sina nuvarande uppgifter eller är osäker på om det nya som sägs behövas är värdefullt och bra.
Här kommer bildningen in i bilden. Bildning är annorlunda än utbildning. Ur individens synvinkel är bildning något som vi behöver för ett rikt liv. Och då menas med ett rikt liv ett liv som är rikt på mening. Vi berikas av en bildningsväg som ger sådan näring åt vår fantasi och förståelse, sådan kunskap och sådana färdigheter, som fördjupar vår självförståelse och vår förståelse av andra och av världen.

Ur samhällets synvinkel är individens bildning förstås ett absolut centralt mål, ett värde i sig själv. Men bildning är viktigt också av andra skäl, och på andra sätt. Kanske kan bildningens kulturvärde fångas med hjälp av tre ledord: demokrati, sammanhållning och förnyelse.

En gemensam allmänbildning är en förutsättning för demokratisk gemenskap. Poängen är inte att bildningen ska ge oss samma övertygelser. Men vi behöver ha tillgång till historiens, konstens, filosofins och vetenskapens kunskap och berättelser för att var och en av oss i samverkan med andra skall kunna delta i det samtal och den verksamhet varigenom vi upprätthåller och kritiskt omprövar vår tradition, vår världsbild och våra mål. Bildningen är grunden för en levande demokrati där vi hålls ihop av respekt för varandras olikhet och i vördnad och förundran över världens mångfald.

Den utbildade människan kan tjäna nyttan, men ju mera till exempel den ekologiska krisen accelererar desto tydligare är att det som nu anses nyttigt kan vara farligt. Ju häftigare samhället förändras, ja – ju mera hela vår civilisation hotas av sammanbrott – desto viktigare är det att alla blir bildade och inte bara utbildade.


Thomas Wallgren
Filosofiprofessor