Föräldrabarometern 2022 – andra stadiet

| Publicerad 30 nov, 2022

Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto samlar in information om erfarenheter som föräldrar till unga inom yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildning haft i fråga om barnens studier och välbefinnande och om samarbetet med läroanstalten.

Det här är första gången som föräldrar till unga som studerar på andra stadiet hörs i den här omfattningen. Föräldraorganisationerna har tidigare gjort motsvarande enkäter med föräldrar till barn inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

När läroplikten utvidgades, förändrades föräldrarnas lagstadgade roll. Nu är föräldrarna ansvariga för den ungas studier fram till dess att den unga blir myndig. Reformen förutsätter en mer aktiv växelverkan mellan läroanstalten och hemmet än tidigare. Med hjälp av den här enkäten vill föräldraorganisationerna skapa en bild av nuläget och bedöma vilka stödåtgärder och verksamhetssätt de unga behöver i sina dagliga studier.

Föräldrabarometern 2022 genomförs på svenska och finska, och enkäten är avsedd för föräldrar som har en föräldraroll i förhållande till en studerande som inte fyllt 18 år. Föräldrar till barn över 18 år kan också fylla i enkäten. Enkäten är öppen fram till 18.12.2022 och vi hoppas att den delas bland annat via läroanstalterna på andra stadiet till föräldrar som hör till målgruppen. Barometerns resultat ges ut våren 2023.

Till enkäten!


Mera information:
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare 
Förbundet Hem och Skola i Finland                           micaela.romantschuk@hemochskola.fi                                                                           
Tfn 050 336 2016