Tillbaka

Alla är lika viktiga

Jag växte upp i ett medelklasshem med föräldrar som inte hade haft möjlighet till en högre utbildning. Då de var barn och unga saknades samhällets stöd för bland annat dem vars familjer drabbats av kriget eller föräldrars bortgång eller dem som kom från landsbygden med yrken eller arbeten kopplade till händerna och jorden. Trots intresse för att lära blev lärstigen för båda mina föräldrar kortare än vad de själva hade önskat eller haft kapacitet till. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att de för mig önskade en högre utbildning än de själva haft möjlighet att nå. Hemma omgavs jag av en positiv inställning till skola även om mina föräldrar inte alltid konkret kunde hjälpa mig med läxorna.

Niklas Wahlström har jobbat som studiehandledare

Min bästa kamrat kom från ett akademiskt hem där framgång i skola var ett självklart mål och där hans framtid var mentalt förankrad i den akademiska sfären redan från liten. Mina föräldrars positiva inställningar till skola, och milda förväntningar på mig och min skolgång, i kombination med behovet att vara lik min kompis var det som sporrade mig i skolan. Så blev jag en av de hundratals tusen unga som under 1970- och 1980-talet gjorde en social klassresa och som den första i vår släkt nådde en akademisk examen. Trots lite sämre utgångsläge kunde jag ändå nå min fulla potential.

I mitt arbete som studiehandledare för 20 år sedan kom jag ofta i kontakt med unga som hade potential att lära sig men där omgivningens stöd saknades. Det kunde gälla inställningen till skola bland föräldrar och vänner, brist i skolan på stöd för lärande eller situation i livet, avsaknad av individualisering eller stöd för tilltro till sig själv och sina möjligheter i livet. De bästa stunderna i den yrkesrollen upplevde när jag ungdomar fick tilltro till sina möjligheter att lära och ta sig fram i livet till de ställen de ville nå. Det var inte sällsynt att de själva blev förvånade över den oanvända potential som fanns i dem själva.

Var och en kan bidra i egenskap av till exempel lärare, förälder, medmänniska och kamrat.

I dag går utbildningen allt starkare i arv. Barn som kommer från hem med lägre utbildning gör allt mera sällan en social klassresa som den jag gjorde. Vi lever också i ett mera komplicerat samhälle än det jag växte upp i. Trots bättre stöd för lärande i skola finns det faktorer i samhället som gör att många nöjer sig med en kortare lärstig än de har kapacitet till. Jag anser inte att en samhällsmedlems människovärde är beroende av utbildningens längd. Men jag tänker att den med längre utbildning har större möjligheter att själv välja sin roll och plats i arbetsmarknaden – och i livet. På så sätt bidrar längre utbildning ofta till högre välbefinnande för den enskilda individen. Att besitta kunskap och färdigheter stärker ju i sig också självkänsla och självtillit.

Våren 2021 utlyste Svenska folkskolans vänner en utmaningstävling med namnet SFV Start! med målet att locka privatpersoner, skolor, kommuner, organisationer och företag att ta fram sociala innovationer som jämnar vägen för en jämlik utbildning. Det betyder speciellt stöd till alla de ungdomar som är i underläge vad gäller möjligheterna att lära och hitta sin egen potential. Målet är att aktivera många parter i samhället för att göra en insats för alla dem som behöver stöd för lärandet och hitta nya sätt att motverka de faktorer som i dagens samhälle kan inverka negativt på ungas möjligheter till välja sitt eget liv. Lösningarna kan tangera skola, arbetsliv, hemmiljö eller fritid. De kan också nå ut till en eller flera målgrupper som studerande, föräldrar, handledare och föreningar.

Av de tolv bidrag som en oberoende expertgrupp först valde ut har nu hälften gått vidare till utmaningstävlingens sista skede. Bara en vinnare utses i slutet av mars, men för mig är alla som lämnat in ett bidrag lika viktiga. Att stödja ungas förmåga att lära och öka tilltron till egna förmågor är ett värdefullt jobb vi bör göra på bred front och där var och en kan bidra i egenskap av till exempel lärare, förälder, medmänniska och kamrat.

Niklas Wahlström

Sektorsanvarig för utbildning, SFV

Tidningen Hem och Skola nr 1/2022