20.12 Katarina Perander disputerat i pedagogik

| Publicerad 20 dec, 2021

Barn och unga behöver stöd i sitt lärande.

Att universitetsstudenter är deprimerade och utmattade lyftes senast upp i THLs rapport i december i år och Hälsa i skolan resultaten tyder på att unga känner sig allt tröttare redan i skolan. I Katarina Peranders doktorsavhandling kom hon fram till att det behövs ett ökat kollektivt ansvar för välmående under både tiden före som tiden efter gymnasiet. Stöd för lärande och färdigheter i studieteknik ökar tilltron till den egna förmågan och förstärker känslan av ha kontroll över sin lärprocess, visar Peranders forskning. Det här stödet borde erbjudas varje barn redan från lågstadiet, inte bara dem som har konstaterade utmaningar med lärandet.

Katarina Perander disputerade den 10 december vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Klättra och kana vid övergången till högre utbildning”. Avhandlingen bygger på tre artiklar som behandlar olika faktorer som påverkar övergången till högre utbildning. Resultaten visar att hur studenterna upplever övergången till högre utbildning påverkas av många olika faktorer, som behöver beaktas såväl vid inledningen av universitetsstudierna som redan på tidigare skolstadier. En smidig övergång till högre utbildning förutsätter goda självregleringsfärdigheter och en tro på sin studieförmåga. Detta är något som kan övas redan långt innan. Skolelever kan stödjas i att hitta de sätt som de lär sig bäst på och att ställa upp mål och göra realistiska planer för skolarbetet.

Att studera innebär inte bara att man behärskar ändamålsenliga studiefärdigheter, säger Perander. Det innebär också att man lär sig att hantera de känslor, s.k. akademiska emotioner, som studerandet väcker. Att stå ut med frustration och osäkerhet är lika viktigt som att börja läsa inför en tentamen i tid. Därtill behöver såväl universitetspedagoger som lärare på tidigare skolstadier vara medvetna om sina egna föreställningar och förväntningar de överför på eleverna i och med att dessa kan bli självuppfyllande och påverka studerandenas välmående. Dessa förväntningar måste öppet diskuteras för att möjliggöra förändring. Alla studerande ska kunna erbjudas samma chans att lyckas oavsett grupptillhörighet eller bakgrund, menar Perander.

Katarina Perander arbetar som sakkunnig vid Förbundet Hem och Skola. I sitt arbete har hon konkret nytta av sin forskning och relaterar också till den då hon föreläser för pedagoger om föräldrarnas roll i barns och ungas lärande och om samarbetet mellan hemmet och skolan.

Mera information ger:

Katarina Perander 040 736 27 67
katarina.perander@hemochskola.fi

Avhandlingen: ”Chutes and Ladders in the Transition to Higher Education”, Helsinki Studies in Education 2021 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/336179