Tillbaka

16.12 Avgiftsfri skola garanterar likvärdighet

Insändare: En avgiftsfri skola garanterar likvärdighet.
Varje barn har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning. Det fastställde riksdagens biträdande justitieombudsman nyligen i tre avgöranden av klagomål som lämnats in av föräldrar gällande avgiftsbelagda verksamheter i skolan. Budskapet är entydigt, alla elever har rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Extra avgifter som direkt eller indirekt läggs på föräldrarna riskerar att bidra till en social orättvisa, vilket står i grov kontrast till den grundläggande undervisningens syfte.
Det är inte första gången justitieombudsmannen tagit emot klagomål när det gäller avgifter i skolan och det är oroväckande att lagen inte följs på denna punkt. Att ordna insamlingar till förmån för alla elever är inte förbjudet och många föräldraföreningar vill också bidra ekonomiskt för att erbjuda elever upplevelser utöver det som skolan kan erbjuda. Förbundet Hem och Skola vill ändå understryka att penninginsamlingar inte är eller får vara en föräldraförenings huvudsakliga uppgift.
Föräldraföreningarnas egentliga syfte är att stödja interaktionen och samarbetet mellan skolans föräldrar och personalen. Föreningarna ska jobba för en hälsosam och trygg uppväxtmiljö och välmående hos alla barn på den egna skolan. I det här ingår en strävan att få alla barn och deras familjer att känna sig inkluderade i skolgemenskapen. Det här kostar inte pengar men nog en medveten satsning på olika verksamhetsformer. Föreningarna kan också föra fram föräldrarnas åsikter kring fostran och lärande och vara ett forum för kamratstöd mellan barnens föräldrar. Då trycket att bidra ekonomiskt till skolans verksamhet ökar upplever föräldrar att det finns mindre tid och kraft att fokusera på det som tjänare det verkliga syftet.
Under träffar med föräldrar denna höst har det tydligt framkommit att föreningar ibland upplever ett tryck från skolans håll att bidra ekonomiskt. Hem och Skola ville kartlägga om detta är ett utbrett fenomen och bad sina medlemsföreningar svara på en enkät om i vilken utsträckning föreningarna bekostar verksamhet som skolan ordnar eller finansierar annat som entydigt hör till utbildningsanordnaren. Det visade sig att flera föreningar stått för sådana kostnader. Det har t.ex. handlat om direkta personalkostnader, material för undervisning, idrottsredskap och licenser för program som används i undervisningen. En fjärdedel upplevde att trycket på föreningarna att bekosta sådant som helt entydigt skall täckas av skolans driftsbudget har ökat under de senaste åren.
Varje föräldraförening är en självständig registrerad förening vars verksamhet utgår ifrån föreningslagen och föreningens stadgar. Föräldraföreningarnas resurser varierar men viljan att kunna erbjuda eleverna möjlighet att uppleva glädje och samhörighet i skolvardagen är en gemensam strävan. Det är glädjande att se hur många frivilliga föräldrar som idag är med och bidrar till att stärka samhörigheten bland elever, lärare och föräldrar. Det är en resurs som man inte kan sätta en prislapp på.
Det är oroväckande att många föreningar upplever en press på sig att bidra ekonomiskt till sådant som egentligen är utbildningsanordnarens ansvar. Varje föreningsstyrelse ska i sista hand ta ställning till hur man vill utforma sin verksamhet men Förbundet Hem och Skola vill poängtera att den inte får styras utifrån och att föreningarna inte får användas till att täppa hål i kommunernas budgetar.
Förbundet Hem och Skola uppmuntrar alla föreningsstyrelser att tillsammans diskutera föreningens syfte och själva definiera vilken verksamhet som stödjer detta syfte.
Vi uppmanar också både kommunernas bildningsnämnder och rektorer att utifrån skolornas styrdokument fundera på hur föräldrar och föräldraföreningar på bästa sätt kan vara ett stöd och en samarbetspart som bidrar till skolornas kollektiva välmående.

Förbundet Hem och Skola
Anders Adlercreutz
ordförande

Micaela Romantschuk
verksamhetsledare