Tillbaka

Mångsidig syn på lärandet ska synas också i bedömningen

Mångsidighet lyfts allt oftare fram när man utvärderar bedömningen i skolor. Utvärderingsexpert Jan Hellgren poängterar att bedömningen inte längre ska grunda sig enbart på prov och vitsord. Mångsidighet innebär att också elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov beaktas.

Jan Hellgren är expert på utvärdering.

De senaste åren har bedömningskriterierna i läroplanen stött på kritik. En del av kritiken har handlat om likvärdighet och bristen på likabehandling mellan skolor och elever, säger utvärderingsexpert Jan Hellgren vid Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.
– Ett problem är att vitsord i olika skolor inte alltid betyder samma sak. Till exempel kan det vara lättare att få 8 i finska i Österbotten än i Helsingfors. Problemet framkommer ext-ra tydligt i Helsingfors där konkurrensen om gymnasieplatserna är hård.
Som bäst omarbetas kriterierna för att bedömningen ska kunna göras på jämlika grunder i alla skolor. Men helt felfritt kan systemet aldrig bli.
– Det finns och kommer alltid att finnas individuell variation. Det finns inte heller några planer på att införa nationella nivåprov i grundskolan. I Finland har vi tvärtom försökt komma ifrån en ensidig bedömning eftersom den inte motsvarar vår mångsidiga syn på lärandet och eleven, förklarar Hellgren.
I den formativa bedömningen är responsen och dialogen viktig. Idén är att stödja lärandet och ge eleven ett gott självförtroende. Lärandet ska inte betona vitsordet. Ändå baserar sig vårt utbildningssystem på summativ bedömning, det vill säga vitsord och antagning. Jan Hellgren medger att det i Finland finns en viss fokusering på prov.
– Problematiken diskuteras hela tiden. Bedömningen är fortfarande summativ, men jag ser att tyngdpunkten har förskjutits klart mot den formativa bedömningen. Skolorna funderar mycket på processen och hur varje individ kan beaktas, säger Hellgren.
Det är Utbildningsstyrelsen som i grunderna för läroplanen fastställer riktlinjerna för bedömningen av lärandet. Utbildningsstyrelsen publicerar sina uppdaterade riktlinjer i början vav 2020. De träder i kraft och tas i bruk i skolorna 1 augusti samma år.
Parallellt med arbetet med de förnyade riktlinjerna och bedömningskriterierna jobbar bland andra NCU och Utbildnings-styrelsen med att förnya slutbedömningen. Det arbetet väntas vara klart våren 2022.

Jenni von Frenckell, text och foto
Tidningen Hem och Skola 4/2019