Värdegrundsdiskussioner


I dagens samhälle där barnen får intryck från olika håll som representerar olika värderingar, är det viktigt att samlas och lyfta fram vilka värderingar skolan står för och hur hemmet och skolan tillsammans kan stärka barnen att skapa en egen värdegrund.

Värdegrundsdiskussioner kan hållas inom den egna klassen eller för hela skolan. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla ska vara av samma åsikt.

En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete.

Eleverna ska få stöd att utveckla sin egen värdegrund.

Läroplanen 2016

De fyra rubrikerna i grundskolans värdegrund

Vi för ofta värdegrundsdiskussioner, men det kan ske utan att vi reflekterar över att det är det vi gör. Genom att uttala att det är värderingar vi talar om och synliggöra värdeord, blir både elever och föräldrar medvetna värdegrundens viktiga roll i skolans verksamhet. Övningar där man får ta ställning till påståenden är enkla sätt att få igång diskussioner om värderingar. För en mer ingående dykning i skolans värdegrund har vi skapat material som kan ligga som grund för värdegrundsdiskussioner med föräldrar i en klass eller hela skolan.

Övrigt material till dialogduken

Med dialogduken följer ett infobrev till den som leder värdegrundsdiskussionen.

Det finns också en kort powerpoint presentation med anteckningar som kan användas för introduktionen.
Presentationen kan omarbetas efter behov. Ladda ner via bilden.